03.11.2017

23 Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku – już za nami

Mariola Gala-de Vacqueret
W dniach 11-13 października br. odbyła się kolejna 23-cia Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku. Temat tegorocznej konferencji brzmiał: „Zmiany w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – wybrane aspekty w praktyce”


Podczas dwóch dni ciechocińskiej Konferencji w gronie praktyków, ekspertów i prawników omówione zostały zagadnienia związane z wybranymi zmianami wprowadzonymi w roku ub. w obszarze znowelizowanej ustawy Pzp, z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (opublikowana w dniu 13 lipca 2016 r. w Dz.U. RP pod pozycją 1020, weszła w życie 28 lipca 2016 r.)

W świetle rozpoczętych prac nad nowym Prawem zamówień publicznych tegoroczna Konferencja była wyjątkową okazją na podsumowanie i ocenę funkcjonowania tych zmian w praktyce a także przekazania wniosków do Ustawodawcy.


Uczestnicy Konferencji dopisali jak zawsze

W Konferencji w imieniu Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Pani Małgorzaty Stręciwilk uczestniczył Dyrektor Departamentu Prawnego Pan Bogdan Artymowicz, który brał udział merytoryczny w dyskusji i również udzielał odpowiedzi na pytania, których jak zawsze było bardzo wiele.


Dyrektor Departamentu Prawnego UZP Bogdan Artymowicz

Prelegenci przedstawili niezwykle ciekawe, wpisujące się w temat Konferencji, referaty, które wykazały, że niektóre z zapisów ustawy Pzp powinny być zmienione w nowej ustawie a niektóre funkcjonują bardzo dobrze, przez co realizują założone przez Ustawodawcę cele.


Konferencję otworzyli: Mariola Gala-de Vacqueret Redaktor naczelna wydawnictw SEKOCENBUD oraz Andrzej Górniecki Prezes OWEOB „Promocja” organizator Konferencji ciechocińskich

W czasie pierwszej sesji prof. Andrzej Borowicz autorytet w dziedzinie procesów inwestycyjno-budowlanych i zamówień publicznych przedstawił referat pt.: „Ekonomiczne instrumenty systemu zamówień publicznych w procesach inwestycyjnych – szanse możliwości, zagrożenia”. Profesor dokonał w nim wnikliwej analizy i opisu instrumentów ekonomicznych. W podsumowaniu stwierdził, iż w obecnym systemie zamówień publicznych istnieje szeroko rozbudowane instrumentarium ekonomiczne, które ma szanse spełniać różne cele. Jednak zwrócił uwagę, że podstawowym zagrożeniem wobec tych szans jest poziom wiedzy i umotywowania kadry zarządzającej zamówieniami publicznymi.


Prof. Andrzej Borowicz swoim wystąpieniem wzbudził jak zawsze wielkie zainteresowanie na sali obrad

Oceny funkcjonowania w systemie zamówień zapisu art. 29 ust. 3a, dotyczącego wskazanych przez Zamawiających czynności wykonywanych w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przepisy Kodeksu pracy, dokonał mecenas Dariusz Ćwik z Kancelarii Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, specjalizujący się m.in. w prawie zamówień publicznych. Tytuł omawianego referatu brzmiał „Określanie w postępowaniu na roboty budowlane zakresu czynności, których wykonywanie musi być realizowane na podstawie umowy o pracę”. Podsumowując swoje wystąpienie mecenas podkreślił, że sam cel wprowadzenia tego przepisu ustawy Pzp jest jak najbardziej słuszny i zgodny ze społecznymi oczekiwaniami.


Dariusz Ćwik z Kancelarii Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy

Ostatnim Prelegentem podczas I Sesji był mgr inż. Michał Skorupski, niezależny ekspert, rozjemca Sidir, związany też z firmą doradczą KPMG. Prelegent omówił ryzyka, jakie pojawiają się w zamówieniach publicznych na roboty budowlane. Przedstawił też matrycę tych ryzyk, jaką stworzono w wyniku dyskusji na forum Rady Ekspertów ds. inwestycji drogowych przy Ministrze Infrastruktury, w której pracach czynnie uczestniczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michał Skorupski, niezależny ekspert, rozjemca SIDiR

Sesję popołudniową rozpoczęli mecenasowie Andrzej Sokołowski i Piotr Stenko z Kancelarii Radców Prawnych Jara&Drapała. Tematem prelekcji były: „Zmiany zakresu przedmiotowego umów zawieranych w zamówieniach publicznych i wiążące się z tym konsekwencje”, wprowadzone całkowicie zmienionym art. 144 w znowelizowanej ustawie Pzp z dnia 22.06.2017 r.


Andrzej Sokołowski i Piotr Stenko (z lewej) z Kancelarii Radców Prawnych Jara&Drapała

W kolejnym referacie mgr inż. Elżbieta Ziaja niezależny Konsultant, praktyk i wykładowca, przedstawiła tematykę związaną z „Ustaleniem wartości zamówienia...”, kładąc nacisk na różne zagadnienia związane z tym zagadnieniem w obecnej rzeczywistości prawnej i w praktyce życia codziennego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elżbieta Ziaja niezależny Konsultant, praktyk i wykładowca

Z kolei Ekspert SEKOCENBUD mgr inż. Wiesława Sikorska-Ożgo wygłosiła referat niezwykle aktualny w obecnym stanie prawnym, odnoszący się do kosztorysu inwestorskiego. Prelegentka omówiła podstawy jego sporządzania, które obowiązują niezmiennie od 13 lat (!) a następnie naświetliła zalety i wady obowiązujących przepisów. Wymieniła także bariery, której zdaniem Autorki ograniczają zastosowanie rozwiązań rynkowych w szacowaniu wartości zamówienia na roboty budowlane. Przede wszystkim jednak wskazała błędy w obecnych przepisach, które należałoby zmienić podczas aktualizacji tych przepisów. Zgłoszono propozycję aby referat ten przekazać do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jako materiał roboczy w prowadzonych pracach nad nowym Rozporządzeniem. A już niebawem pełna treść referatu będzie dostępna na stronie Raportsekocenbud.pl – polecamy ten materiał szczególnej Państwa uwadze.

 

 Wiesława Sikorska-Ożgo Ekspert SEKOCENBUD przedstawiła referat pt.: „Kosztorys inwestorski w obecnych uwarunkowaniach prawnych – ograniczenia, bariery i problemy”

Pierwszy dzień Konferencji zakończyła dyskusja panelowa prowadzona przez Mariolę Gala-de Vacqueret Redaktor naczelną wydawnictw SEKOCENBUD. Uczestnicy panelu: Balbina Kacprzyk – Prezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Dyrektor Bogdan Artymowicz z UZP, mec. Dariusz Ćwik oraz dr Olgierd Sielewicz - Przewodniczący KE PZiTB, ocenili funkcjonowanie wybranych zmian w ustawie Pzp po roku od ich wprowadzenia. Dyskutowano nad nowymi wymaganiami w zakresie zawierania umów o pracę z osobami wykonującymi określone czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Podjęto też temat dzielenia zamówienia na części zapisanego w art. 36 aa, którego celem było stworzenie szans małym wykonawcom, którzy w przypadku braku tego podziału nie mogliby uczestniczyć w przetargu.


Dyskusja panelowa, od lewej: Mariola Gala-de Vacqueret, Olgierd Sielewicz, Dariusz Ćwik, Balbina Kacprzyk, Bogdan Artymowicz

W drugim dniu Konferencji dominowała tematyka pozacenowych kryteriów ocen w zamówieniach publicznych na roboty kolejowe (referat mgr inż. Jerzego Makały) i drogowe. W obydwu referatach Pan Tomasz Sierakowski członek Zespołu redakcyjnego SEKOCENBUD przedstawił i podsumował kryteria oceny ofert przyjęte w ogłoszonych w bieżącym roku przetargach infrastrukturalnych. Po wysłuchaniu tych danych, można było wysunąć następujący wniosek: ograniczenie roli ceny na rzecz niecenowych kryteriów oceny ofert, (wprowadzonych w art. 91 ustęp 2a) spełniło się  przede wszystkim formalnie, co wskazały statystyki kryteriów zawartych w ofertach na roboty infrastrukturalne.

 

 

 

 

 

Tomasz Sierakowski Zespół redakcyjny SEKOCENBUD

Potwierdził to również w niezwykle istotnym referacie podsumowującym temat pozacenowych kryteriów ocen mecenas Marcin Skromak, który specjalizuje się w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji infrastrukturalnych i środowiskowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Marcin Skromak mówił o prawdach i mitach pozacenowych kryteriów ocen

Nie mogło też zabraknąć głosu w sprawie BIM (ang. Building Information Modeling), o którym na konferencjach ciechocińskich mówimy już od 3 lat.


Paweł Kaczmarski postawił pytanie w dyskusji o BIM „Teraźniejszość, przyszłość czy utopia?”

Inż. Paweł Kaczmarski Kierownik Działu IT w OWEOB „Promocja” podkreślił, że prace związane z wdrożeniem BIM w procesie inwestycyjnym są wprawdzie coraz bardziej zaawansowane, to nadal istnieje szereg ograniczeń. Wskazał problemy, z którymi trzeba się jeszcze uporać, a następnie zaprezentował przykład wyceny hybrydowej modelu BIM z wykorzystaniem programu do kosztorysowania SEKO PRIX.

Tematy referatów zawsze budzą gorącą dyskusję

Redaktor naczelna wydawnictw SEKOCENBUD
Mariola Gala-de Vacqueret

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*