22.08.2022

Analiza zmian stawek robocizny kosztorysowej w 3 kw. 2022 r. w stosunku do 3 kw. 2021 r. na tle ogłaszanej przez GUS inflacji i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia

Wiesława Sikorska-Ożgo

W sierpniu 2022 r. GUS podał do wiadomości informacje sygnalne dotyczące zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 r.,w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. Zgodnie z tymi informacjami omawiane ceny rok do roku wzrosły o 15,6% (przy wzroście cen towarów - o 16,9% i usług – o 11,7%). W stosunku do poprzedniego miesiąca, czyli do czerwca 2022 r., ceny towarów i usług wzrosły o 0,5% (w tym towarów – o 0,3% i usług – o 1,2%).

Jak na tym tle kształtują się zmiany wynagrodzeń w analogicznym okresie?

Dane opublikowane w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r., tym razem zaskoczyły nawet ekonomistów.

Zgodnie z treścią wymienionego obwieszczenia wynagrodzenie to wynosiło bowiem 6778,63 zł. Z kolei w odpowiednim okresie ubiegłego roku, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2021 r., kształtowało się ono na poziomie 5851,57 zł. Zanotowany wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w tym okresie wyniósł więc 15,8%, czyli nieco (0,2 punktu procentowego) więcej niż zwyżka cen towarów i usług konsumpcyjnych w analogicznym czasie. Tempo wzrostu płac w lipcu, sięgające 15,8 % rok do roku, jest więc dużo wyższe nie tylko od prognoz (13,3 proc.), ale także od wyniku za czerwiec, w którym spowolniło ono do 13 proc. W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie w lipcu wzrosło o 3,4 proc. Jak podają ekonomiści PKO BP o przebiciu prognoz i przyśpieszeniu dynamiki zadecydować mogły czynniki jednorazowe, głównie premie w spółkach górniczych. Bowiem od kwietnia do czerwca br. tempo wzrostu płac systematycznie spadało, a inflacja cały czas się rozpędzała.

Można więc stwierdzić, że w ostatnim okresie (od kwietnia) zmiany przeciętnych wynagrodzeń gonią inflację a w lipcu ją przegoniły, czyli realne dochody rok do roku w lipcu nieco wzrosły, choć jeszcze w czerwcu mieliśmy do czynienia nawet z pozornym spadkiem ich siły nabywczej, Ocena tego zjawiska w tym roku, na podstawie zmian przeciętnych wynagrodzeń brutto, jest jednak nie do końca obiektywna z uwagi na dużą niestabilność tych zmian w ujęciu miesięcznym oraz wprowadzenie od początku 2022 r. reform podatkowych Polskiego Ładu i zmiany systemu podatkowego w połowie bieżącego roku. Nie ulega jednak wątpliwości, że z uwagi na wysoką inflację, pomimo zmian podatkowych oraz wzrostów wynagrodzeń goniących lub nawet przekraczających inflację, dynamika wzrostu realnego przeciętnego dochodu do dyspozycji w ostatnim roku spada.

Jak w tym czasie zachowują się poziomy stawek robocizny do kosztorysowania robót budowlanych?

Porównamy stawki z 3 kwartału 2022 r., w stosunku do stawek z 3 kwartału 2021 r. Niejednokrotnie sygnalizowaliśmy już w wydawnictwach SEKOCENBUD, że kwartalne stawki robocizny kosztorysowej zawarte w naszych publikacjach cenowych pochodzą głównie z notowań respondentów SEKOCENBUD, realizowanych w pierwszym miesiącu każdego kwartału. Pierwszy miesiąc 3 kwartału to lipiec, więc taka analiza porównawcza jest jak najbardziej uzasadniona, bo obejmuje porównanie zmian stawek robocizny kosztorysowej w okresie rok do roku (lipiec 2022 r. do lipca 2021 r.).

W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiamy zmiany stawek robocizny kosztorysowej w skali kraju, pochodzących z notowań prowadzonych w 3 kwartałach 2021 r. i 2022 r.

Z powyższego zestawienia wynika, że wzrosty stawek netto do kosztorysowania robót budowlanych nie dogoniły zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS w analizowanym okresie, ale również nie przekroczyły inflacji. Najbardziej zbliżone do poziomu inflacji w tym okresie są zmiany stawek brutto. Tu wzrost stawki brutto dla robót wykończeniowych o wysokim standardzie wyniósł 15,5%, przy podanej sygnalnie przez GUS inflacji 15,6%.

Pomimo niezaprzeczalnie bardzo trudnych warunków prowadzenia robót budowlanych w ostatnim okresie wydaje się, że w analizowanym obszarze zmian stawek robocizny kosztorysowej wykonawcy robót nie powinni mieć jednak dużych powodów do narzekań. Oczywiście poziomy rynkowych stawek robocizny kosztorysowej jak zwykle nie zadowalają wykonawców robót. Trzeba jednak pamiętać, że są one wynikiem gry rynkowej i kompromisów pomiędzy stronami (uczestnikami procesów inwestycyjnych) oraz niedoskonałości a także przestarzałości (dużej części) bazy normatywnej do kosztorysowania robót budowlanych.

Materiały źródłowe:

- INFORMACJA O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS 3 KW. 2022
- Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 roku
- Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 roku
- Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 roku

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*