08.12.2022

Analiza zmian stawek robocizny kosztorysowej w 4 kw. 2022 r. w stosunku do 4 kw. 2021 r. na tle ogłoszonej przez GUS inflacji i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w październiku 2022 r. w porównaniu do października 2021 r.

Wiesława Sikorska-Ożgo

W listopadzie 2022 r. GUS podał do wiadomości informacje dotyczące zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. Zgodnie z tymi informacjami ceny rok do roku wzrosły o 17,9% (przy wzroście cen towarów - o 19,5% i usług – o 13,0%). W stosunku do poprzedniego miesiąca, czyli do września 2022 r., ceny towarów i usług wzrosły o 1,8% (w tym towarów – o 2,1% i usług – o 0,7%). Mamy do czynienia z najwyższą inflacją od początku 1997 r.

Jak na tym tle kształtują się zmiany wynagrodzeń w analogicznym okresie?

Dane opublikowane w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022 r., o ile zaskoczyły, to tym razem negatywnie.

Zgodnie bowiem z treścią wymienionego obwieszczenia wynagrodzenie to wynosiło 6687,92 zł. Z kolei w odpowiednim okresie ubiegłego roku, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2021 r., kształtowało się ono na poziomie 5917,15 zł. Zanotowany wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w skali ostatnich 12 miesięcy wyniósł więc 13,0%, czyli o 4,9 punktu procentowego mniej niż zwyżka cen towarów i usług konsumpcyjnych w analogicznym czasie. Tempo wzrostu płac w październiku, sięgające 13,0% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, jest więc nadal dużo niższe niż inflacja. W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie w październiku praktycznie pozostało na tym samym poziomie, co we wrześniu (6687,81 zł) br.

Można więc stwierdzić, że od początku 2 kw. 2022 r., tj. od kwietnia br., mamy do czynienia ze spadkiem siły nabywczej przeciętnych wynagrodzeń, które gonią inflację ale tylko w niektórych miesiącach np. w lipcu nieznacznie ją przekroczyły. Nie ulega wątpliwości, że realne płace maleją, rosną tylko nominalne, ale w tempie wolniejszym od podwyżek cen towarów i usług.

Jak w omawianym okresie zmieniły się poziomy stawek robocizny do kosztorysowania robót budowlanych publikowanych w wydawnictwach SEKOCENBUD?

Porównamy stawki z 4 kwartału 2022 r., w sosunku do stawek z 4 kwartału 2021 r. Przypominamy, że kwartalne stawki robocizny kosztorysowej zawarte w naszych publikacjach cenowych pochodzą głównie z notowań respondentów SEKOCENBUD, realizowanych w pierwszym miesiącu każdego kwartału. Pierwszy miesiąc 4 kwartału to październik, więc taka analiza porównawcza jest zasadna, bo obejmuje porównanie zmian stawek robocizny kosztorysowej w październiku 2022 r. w stosunku do października 2021 r.

W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiamy zmiany stawek robocizny kosztorysowej w skali kraju, pochodzących z notowań prowadzonych w 4 kwartałach 2022 r., odniesionych do 4 kwartału 2021 r.

Z powyższego zestawienia wynika, że wzrosty stawek netto do kosztorysowania robót budowlanych przegoniły zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS w analizowanym okresie, ale nie przekroczyły inflacji konsumenckiej. Bardziej zbliżone do poziomu inflacji w okresie ostatnich 12 miesięcy są zmiany stawek brutto. Tu wzrost stawki brutto dla robót instalacji sanitarnych wyniósł 16,6%, przy podanej przez GUS inflacji w październiku 2022 r. w stosunku do października 2021 r. - 17,9%. Zwracamy uwagę, że GUS podał już we wstępnym odczycie, że w listopadzie inflacja konsumencka w ujęciu rok do roku spadła z 17,9% do około 17,4%.

Z powodu bardzo trudnych warunków prowadzenia robót budowlanych w bieżącym roku wydaje się, że wzrosty stawek robocizny kosztorysowej powinny zadawalać wykonawców robót. Oczywiście poziomy rynkowych stawek robocizny kosztorysowej pewnie nie satysfakcjonują wykonawców. Jak zwykle przy takich analizach przypominamy, że wysokości stawek robocizny kosztorysowej są wynikiem gry rynkowej i kompromisów pomiędzy stronami (uczestnikami procesów inwestycyjnych) oraz niedoskonałości a także przestarzałości części bazy normatywnej do kosztorysowania robót budowlanych.

Materiały źródłowe:
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-pazdzierniku-2022-roku,56,108.html

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-pazdzierniku-2022-roku,2,132.html

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*