07.12.2023

Analiza zmian stawek robocizny kosztorysowej w 4 kw. 2023 r. w stosunku do 4 kw. 2022 r. na tle ogłoszonej przez GUS inflacji i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w październiku

Wiesława Sikorska-Ożgo

W listopadzie 2023 r. GUS jak zwykle podał do wiadomości informacje dotyczące zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. Zgodnie z tymi informacjami ceny rok do roku wzrosły o 6,6% (przy wzroście cen towarów - o 5,7% i usług – o 9,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca, czyli do września 2023 r., ceny towarów i usług wzrosły o 0,3%. Mamy do czynienia z najniższą inflacją od października 2021 r.

Jak na tym tle kształtują się zmiany wynagrodzeń w analogicznym okresie?

Dane opublikowane w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 r. nie zaskoczyły.

Zgodnie bowiem z treścią wymienionego obwieszczenia wynagrodzenie to wynosiło 7 544,98 zł. Z kolei w odpowiednim okresie ubiegłego roku, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 listopada 2022 r., kształtowało się ono na poziomie 6 687,92 zł. Zanotowany wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w skali ostatnich 12 miesięcy wyniósł więc 12,8%, czyli o 6,2 punktu procentowego więcej niż zwyżka cen towarów i usług konsumpcyjnych w analogicznym czasie. Tempo wzrostu płac w październiku, sięgające prawie 13,0% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, jest więc dużo wyższe niż inflacja. W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie w październiku wzrosło w stosunku do odpowiedniego wynagrodzenia z września (7 379,88 zł) br. o 2,2%.

Można więc stwierdzić, że w październiku 2023 r., mamy do czynienia ze wzrostem siły nabywczej przeciętnych wynagrodzeń, których wzrost znacząco przekroczył inflację. Po przeanalizowaniu analogicznych danych z wcześniejszych miesięcy tego roku nie ulega wątpliwości, że od sierpnia płace nominalne rosną w tempie wyższym od podwyżek cen towarów i usług. Tak więc w ostatnim okresie pojawił się długo wyczekiwany wzrost płac realnych.

Jak w tym czasie zmieniły się poziomy stawek robocizny do kosztorysowania robót budowlanych publikowanych w wydawnictwach SEKOCENBUD?

Jak zwykle porównamy stawki z 4 kwartału br., w sosunku do stawek z 4 kwartału poprzedniego roku, a więc z 2022 r. Przypominamy, że kwartalne stawki robocizny kosztorysowej zawarte w naszych publikacjach cenowych pochodzą głównie z notowań respondentów SEKOCENBUD, realizowanych w pierwszym miesiącu każdego kwartału. Pierwszy miesiąc 4 kwartału to październik, więc taka analiza porównacza jest zasadna, ponieważ obejmuje porównanie zmian stawek robocizny kosztorysowej w październiku 2023 r. w stosunku do października 2022 r.

W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiamy zmiany stawek robocizny kosztorysowej w skali kraju, pochodzących z notowań prowadzonych w czwartych kwartałach 2022 r. i 2023 r.

Z powyższego zestawienia wynika, że w analizowanym okresie wzrosty stawek netto tylko w robotach instalacji elektrycznych dogoniły zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS. W pozostałych rodzajach robót były nieco niższe, ale znacząco przekroczyły inflację konsumencką. Bardziej zbliżone do poziomu zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ogłoszonego przez GUS) w analizowanym okresie są zmiany stawek brutto. Tu wzrost w robotach instalacji elektrycznych i w robotach inżynieryjnych nawet przewyższył zmianę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w październiku i wyniósł 13,1%, a więc był prawie dwa razy wyższy od ogłoszonego w październiku przez GUS poziomu inflacji.

Pomimo tak dobrych relacji wskaźników zmian stawek robocizny kosztorysowej na tle inflacji, poziomy stawek pewnie nadal nie satysfakcjonują wszystkich wykonawców. Jak zwykle przy takich analizach przypominamy jednak, że wysokości stawek robocizny kosztorysowej są wynikiem gry rynkowej i kompromisów pomiędzy stronami (uczestnikami procesów inwestycyjnych) oraz niedoskonałości a także przestarzałości części bazy normatywnej do kosztorysowania robót budowlanych.

Materiały źródłowe:

Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS 4 kw. 2023 r.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-pazdzierniku-2023-roku,2,144.html

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-pazdzierniku-2023-roku,56,120.html

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-we-wrzesniu-2023-roku,56,119.html

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*