13.04.2017

Cena jednostkowa za 1 m2 powierzchni mostu

Tomasz Sierakowski
Do Redakcji SEKOCENBUD abonent przesłał następujące pytanie: W jaki sposób, w wydawnictwie „BIULETYN CEN OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BCO CZ. II – OBIEKTY INŻYNIERYJNE”, obliczamy cenę jednostkową za 1 m2 powierzchni mostu.


Odpowiada Tomasz Sierakowski – Zespół redakcyjny SEKOCENBUD:

Cena jednostkowa za 1m2 powierzchni mostu, prezentowana dla jednostki miary oznaczonej jako [m2 p.m.], to nic innego jak iloraz ceny całkowitej i powierzchni obiektu mostowego. Powierzchnię mostu ustalamy zgodnie z zasadami przedmiarowania (obmiarowania) publikowanymi we wprowadzeniu na łamach Biuletynu BCO cz. II:

„dla wiaduktów, mostów i kładek dla pieszych są dwie jednostki miary – dł. w metrach i pow. mostu (wiaduktu) w m2 (m2 p.m.). Długość wiaduktów, mostów i kładek mierzy się po osi jezdni między zewnętrznymi krawędziami płyty pomostu, a szerokość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami przęseł pomostu mierzonymi prostopadle do osi podłużnej obiektu”

Przykład:
Oblicz cenę jednostkową za 1 m2 powierzchni mostu z dwoma pomostami.
Cena całkowita mostu: 118 784 881,58 zł
Długość pomostu 1: L1 = 343,20 m
Szerokość pomostu 1: S1 = 17,35 m
Powierzchnia pomostu 1: 343,20 x 17,35 = 5 954,52 m2
Długość pomostu 2: L2 = 343,20 m
Szerokość pomostu 2: S2 = 17,35 m
Powierzchnia pomostu 2: 343,20 x 17,35 = 5 954,52 m2
Powierzchnia mostu: 5 954,52 + 5 954,52 = 11 909,04 m2
Cena jednostkowa za 1 m2 p.m.: 118 784 881,58 ÷ 11 909,04 = 9 974,35 zł/m2 p.m.

 

Maciej, 09-05-17 09:43
Na etapie studiów i wstępnych koncepcji tras komunikacyjnych nie dysponujemy szczegółowymi projektami obiektów a co za tym idzie nie mamy kosztorysów obiektów. Dla celów analitycznych, np dla obliczenia różnego rodzaju wskaźników trzeba przyjąć koszty różnych asortymentów robót, w tym koszty obiektów inżynierskich. Koszty wskaźnikowe większości robót drogowych są dostępne w biuletynach cen w formie scalonych kosztów za jednostkę obmiaru. Dla obiektów inżynierskich takich scalonych cen w biuletynie nie ma. Metoda obliczania kosztu wskaźnikowego obiektów, którą stosuję aktualnie, polega na przyjmowaniu prawdopodobnej konstrukcji obiektu (długość i szerokość) i mnożeniu powierzchni przez koszty jednostkowe m2 przyjmowanie w oparciu o dane uzyskiwane w różnych jednostkach projektowych dla inwestycji już zrealizowanych.
Proszę o informacje czy istnieje jakiś inny uproszczony sposób uzyskania kosztu obiektu w fazie studiów i wstępnych koncepcji.
Pozdrowienia - M. Szarkowski
RaportSekocenbud, 18-08-17 09:41
Wyczerpującej odpowiedzi na Pana pytanie udzielił Pan Tomasz Sierakowski - Specjalista d/s wycen drogowych, na stronie www.raportsekocenbud.pl, dział "ceny i koszty" w dniu 17.08.2017 r.
link do artykułu :http://www.raportsekocenbud.pl/artykul/n/pokaz/news/scalone-ceny-robot-inzynieryjnych/
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*