25.04.2017

Definicje rodzajów robót w wydawnictwach SEKOCENBUD

Wiesława Sikorska-Ożgo
Do Redakcji SEKOCENBUD często wpływają pytania dotyczące definicji rodzajów robót, dla których podawane są ceny czynników produkcji w Informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu – IRS?


Odpowiada Wiesława Sikorska-Ożgo – Redaktor prowadząca zeszyt IRS

Definicje rodzajów robót, dla których podawane są ceny czynników produkcji w Informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu – IRS powiązane są z definicjami zawartymi w rozdziale 1 (Przepisy ogólne) ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290, z późn. zm.).

I tak zawarte w wydawnictwach SEKOCENBUD nazwy rodzajów robót należy rozumieć następująco:

Roboty ogólnobudowlane inwestycyjne – roboty polegające na wykonaniu lub montażu a także odbudowie, rozbudowie czy nadbudowie budynku wraz ze związanymi z nim obiektami małej architektury i ogrodzeniami, bez instalacji i urządzeń technicznych.

Roboty ogólnobudowlane remontowe – roboty polegające na remoncie lub przebudowie bądź rozbiórce budynku wraz ze związanymi z nim obiektami małej architektury i ogrodzeniami, bez instalacji i urządzeń technicznych.

Roboty instalacji sanitarnych – roboty polegające na budowie, remoncie lub przebudowie bądź rozbiórce układu połączonych ze sobą przewodów, armatury i urządzeń instalacyjnych (bez przyłączy) służących do zaopatrzenia budynku w wodę, odprowadzenia ścieków, doprowadzenia gazu i ciepła z sieci oraz uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Roboty instalacji elektrycznych – roboty polegające na budowie, remoncie lub przebudowie bądź rozbiórce zespołów urządzeń elektroenergetycznych o skoordynowanych parametrach, napięciu znamionowym do 1000V prądu przemiennego i 1500V prądu stałego, przeznaczonych do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników (bez przyłączy). Instalacje elektryczne obejmują przewody, aparaty i przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne, sterujące i pomiarowe oraz odbiorniki i miejscowe źródła energii elektrycznej.

Roboty wykończeniowe – wysoki standard – roboty budowlane ujęte w grupie 45.4 Wykazu robót budowlanych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. „w sprawie wykazu robót budowlanych” (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 1125), spełniające najwyższe (ponadstandardowe lub ponadnormatywne) wymagania jakościowo – techniczne.

Natomiast do robót inżynieryjnych zalicza się roboty budowlane: drogowe (wraz z zaliczanymi do urządzeń budowlanych przejazdami, placami postojowymi i placami pod śmietniki), torowe, mostowe, roboty w zakresie sieci i przyłączy elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych, roboty w zakresie oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz roboty terenów zieleni, hydrotechniczne, wodno-melioracyjne, studniarskie itp.

Dla prawidłowej interpretacji powyżej podanych definicji podajemy dodatkowo powiązane z nimi definicje zawarte w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290, z późn. zm.).

Budowa – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Przebudowa – należy przez to rozumieć wykonywanie robót  budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu i gromadzeniu ścieków, a także przejazdy , ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*