15.12.2020

Indywidualna wycena kosztów transportu materiałów budowlanych w programie SeKo PRIX

Tomasz Sierakowski

W ostatnim czasie do Redakcji SEKOCENBUD wpływają pytania odnośnie indywidualnych wycen transportu materiałów budowlanych. W związku z dość dużym zainteresowaniem powyższą tematyką, omówimy jak można wycenić koszty transportu materiałów budowlanych o dużych gabarytach, na przykładzie konkretnego przypadku – wyceny sporządzonej dla jednego z klientów naszej firmy.

Pierwotnie koszty transportu materiałów były uwzględnione w cenie ofertowej ale ze względu na wskazanie przez Zleceniodawcę innego miejsca dostawy ładunków oraz wynikające stąd przekroczenie odległości transportu ponad limity określone w umowie (nie powodujące zmiany ceny) zaszła konieczność dodatkowej kalkulacji kosztów transportu dla nowego miejsca dostawy. Zgodnie z przesłanymi danymi, umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą dotyczyła przewiezienia ładunków o parametrach:

 • ilość ładunków (kursów) – 34;
 • masa pojedynczego ładunku - 13,50 t;
 • długość ładunku 17 metrów;
 • odległość pomiędzy miejscem załadunku a wyładunku - 237 kilometrów (dla nowego miejsca dostawy).

Zapisy umowy dotyczyły również bardzo ważnej kwestii, a mianowicie czynności załadunku i wyładunku materiałów budowlanych ze środków transportu. Koszty wykonania tych czynności standardowo są składnikiem tzw. kosztów zakupu. W rozpatrywanym przypadku załadunek oraz wyładunek były po stronie Zleceniodawcy, jednakże w innym przypadku, gdyby załadunek i wyładunek były realizowane przez Zleceniobiorcę należałoby w kalkulacji kosztów transportu uwzględnić roboty związane z załadunkiem i wyładunkiem. W takim przypadku istotne byłoby zwrócenie szczególnej uwagi na sposób załadunku/wyładunku, dobór jednostki sprzętowej użytej do załadunku/wyładunku, masę ładunku oraz kategorię ładunku (I – IV).

Przystępujemy do wykonania wyceny w programie do kosztorysowania SeKo PRIX. Zgodnie z warunkami umowy wycena została opracowana „metodą szczegółową” w oparciu o katalog nakładów rzeczowych (KNR) oraz ceny i stawki z systemu SEKOCENBUD autorstwa OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.

Na rynku dostępne są różne KNR-y umożliwiające wycenę przedmiotowych robót. Dla potrzeb niniejszego przykładu przyjęliśmy następujące założenia:

 • podstawa wyceny: katalog – KNR AT-06 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych (wydawca Athenasoft),
 • cenniki RMS systemu SEKOCENBUD dostępne na CD oraz on-line – Informacje kwartalne RMS
  (IMB, IMI, IME, IRS, SEKOCENBUD.NET)
  – poziom cen: 4 kwartał 2020 rok.

Kalkulując koszt przewozu materiałów budowlanych skorzystamy z Tablicy 0108 KNR AT-06. Przy wyborze właściwych pozycji musimy zwrócić uwagę na klasę nawierzchni drogi po której będzie odbywał się transport. Klasę nawierzchni wybieramy z poniższej tablicy:

W omawianym przypadku wybieramy klasę nawierzchni (I) gdyż cała trasa przebiega po drogach z nawierzchnią bitumiczną.

Wstawiamy poniższe pozycje:

Następnie wybieramy z biuletynu IRS odpowiednią jednostkę sprzętową do przewozu ładunku, w tym przypadku – Zestaw niskopodwoziowy do 16 t oraz uzupełniamy ilości robót i krotność pozycji.

Zgodnie z danymi wyjściowymi długość trasy wynosi 237 km, dlatego też została przyjęta krotność pozycji KNR AT-06 0108-0400 równa (237-1), odpowiadająca długości trasy 237 km pomniejszonej o 1 km, gdyż koszt transportu za pierwszy kilometr uwzględniony został w pozycji KNR AT-06 0108-0100.

Po wprowadzeniu tych informacji otrzymujemy wynikowy koszt transportu materiałów dla założonych warunków.

 

 

W tym miejscu należy wyjaśnić, powtarzającą się w korespondencji, wątpliwość odnośnie długości trasy, a mianowicie „…czy zwiększyć ilość kilometrów o trasę powrotną…”.  Zgodnie z założeniami szczegółowymi katalogu KNR AT-06 punkt 2.4 „Jednostką obmiaru dla przewozu materiałów budowlanych jest kurs. Przez kurs należy rozumieć przejazd z ładunkiem i przebycie drogi powrotnej pustym pojazdem do miejsca załadunku”.

Mając na uwadze powyższe nie należy do ilości kilometrów z miejsca załadunku do miejsca wyładunku materiałów doliczać drogi powrotnej środka transportu.

Wynik wykonanej kalkulacji można przedstawić i wydrukować w widoku uproszczonym kosztorysu.

Z wykonanej kalkulacji kosztów transportu materiałów budowlanych wynika że:

 • koszt jednego kursu wynosi 2 023,36 zł netto,
 • całkowity koszt przewozu ładunku wynosi 68 794,24 zł netto.

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*