19.12.2022

Kolejny rok wysokich kosztów budowy

Mariola Gala-de Vacqueret
Ceny w budownictwie w 2022 nie wyhamowały, a wręcz odwrotnie, dynamika ich zmian była większa niż w roku 2021. Wpłynęło na to szereg różnych czynników, począwszy od pandemii, która wywołała olbrzymie perturbacje na rynkach paliw, surowców i dostaw, do wojny w Ukrainie, która spotęgowała istniejące problemy. Dodatkowo gwałtowny wzrost inflacji w Polsce miał bezpośrednie przełożenie na znaczne ruchy cen na rynku budowlanym.


Rok 2022 przyniósł kolejne wzrosty stawek robocizny do kosztorysowania, cen materiałów budowlanych, jak również cen pracy sprzętu budowlanego. Obserwując w systemie SEKOCENBUD notowania tych pozycji, na przestrzeni ostatnich lat, można stwierdzić, że ceny w budownictwie osiągnęły rekordy wzrostów. Poniżej zamieszczone zostały wykresy przedstawiające te zmiany w okresie ostatnich 3 lat, od 1 kw. 2020 do 4 kw. 2022:
- Wykres1.  Zmiany stawek robocizny kosztorysowej dla robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych, inżynieryjnych, sanitarnych i elektrycznych,
- Wykres 2. Zmiany cen materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych.

W badanym okresie, rok 2022 wykazał największą dynamikę wzrostu wszystkich cen. Stawki robocizny kosztorysowej wzrosły o 15,1% (w 2021 wzrost wyniósł 8,4%) a średnie ceny materiałów budowlanych w całym kraju wzrosły o 26% (w 2021 wzrost o 18,2%).

Na uwagę zasługują również  zmiany cen w poszczególnych grupach (Wykres 3) oraz zmiany konkretnych materiałów z grupy hutnictwa żelaza (Wykres 4). Na ostatnim wykresie linią ciągłą zaznaczono wskaźnik zmian cen dla całej grupy hutnictwa żelaza (228,8), który w sposób wyraźny pokazuje na znaczne odchylenia od tej średniej konkretnych pozycji, np. blachy stalowe trapezowe w okresie 2020-2022 osiągnęły wzrost na poziomie 280,43 (4 kw. 2019=100).

Konsekwencją tak znacznych zmian cen czynników produkcji jest wzrost kosztów budowy obiektów budowlanych. Poniższe wykresy przedstawiają zmiany kosztów w latach 2020 do 2022, w grupach obiektów budownictwa mieszkaniowego wielo- i jednorodzinnego (Wykres 5) oraz budownictwa inżynieryjnego, w grupach: Drogi kołowe oraz Mosty i wiadukty (wykres 6). Koszty budowy w poszczególnych grupach w bieżącym roku wzrosły o 19,3% (budownictwo mieszkaniowe), o 23,9% (mosty i wiadukty) oraz 17,7% (drogi kołowe).

Tak znaczny i nieprzewidziany wzrost kosztów budowy stanowi poważne zagrożenie rentowności i terminowości realizowanych obecnie i przyszłych kontraktów. Jest nadzieja, że rozwiązania proponowane przez instytucje rządowe pomogą zarówno wykonawcom jak i zamawiającym (nie tylko w obszarze zamówień publicznych) w rozwiązaniu problemów związanych z waloryzacją wynagrodzeń w realizowanych kontraktach.

Więcej wskaźników zmian cen w bieżącym roku ale również na przestrzeni ostatnich 10 lat można znaleźć w wydawnictwie SEKOCENBUD ZWW Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne. W tym wydawnictwie publikujemy też prognozy zmian cen na kolejny rok.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*