04.10.2017

Korzystanie z Biuletynu cen obiektów BCO cz. 1 Obiekty kubaturowe – przy szacowaniu wartości odtworzeniowej domu jednorodzinnego

mgr inż. Andrzej Wypych
Do Redakcji SEKOCENBUD abonent przysłał pytania dotyczące zasad korzystania z Biuletynu cen obiektów BCO cz. 1 Obiekty kubaturowe.


Na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz. 1 Obiekty kubaturowe, chciałbym wykonać oszacowanie wartości odtworzeniowej domu jednorodzinnego podobnego do obiektu 1110-117 DOM JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY „BACHUS 2” BEZ PODPIWNICZENIA Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH TYPU U I CEGŁY KRATÓWKI.
Proszę o wyjaśnienie danych oraz sposobu wykonywania przedmiaru na poziomie poszczególnych elementów obiektu, aby można było prawidłowo skorzystać z Biuletynu cen obiektów budowlanych.

Odpowiedź:

Informacje ogólne:
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. 1 Obiekty kubaturowe zawiera wskaźniki cenowe i ceny elementów konstrukcyjnych lub rodzajów robót na dosyć wysokim poziomie agregacji (scalenia), dlatego wyliczenia sporządzane na jego podstawie dla konkretnego rzeczywistego obiektu będą zawsze obarczone pewnym „błędem” wynikającym z indywidualnych rozwiązań stosowanych przy budowie poszczególnych obiektów. Aby zminimalizować wielkość błędu oszacowania należy wnikliwie zapoznać się z założeniami zawartymi we wprowadzeniu do BCO oraz opisem zawartym w zeszycie Klasyfikacja obiektów. Podział budynków i budowli inżynieryjnych, dostępnym na naszej stronie internetowej www.sekocenbud.pl.

Bardzo istotna jest również analiza rozwiązań materiałowych przyjętych dla poszczególnych elementów, podanych w części opisowej poprzedzającej tabelę cenową.

Pytanie:
Element 31-110 Roboty ziemne
czy m3 robót ziemnych należy obliczyć tak jak w przypadku klasycznego przedmiaru uwzględniając wykop większy od obrysu budynku czy też po obrysie budynku?
W której pozycji zostało uwzględnione obsypanie budynku?

Odpowiedź:
Objętość robót ziemnych należy obliczyć tak jak dla klasycznego przedmiaru, zgodnie z zasadami podanymi w KNR 2-01 lub KNNR 1. Do wyliczenia objętości robót ziemnych na poziomie elementu w BCO nie uwzględnia się ilości robót związanych z zasypaniem wykopu, chociaż roboty związane z obsypką budynku są zawarte w tym elemencie, a ich wartość ma wpływ na wysokość ceny jednostkowej na poziomie elementu Roboty ziemne.

Pytanie:
Element 31-122 Fundamenty betonowe
– czy tutaj chodzi o chudy beton?

Odpowiedź:
Tak w przypadku tego obiektu w elemencie 31-122 Fundamenty betonowe uwzględnione zostały podkłady pod fundamenty. W innych obiektach w tym elemencie mogą być również ujęte jeszcze typowe fundamenty – ławy, stopy płyty betonowe (jeżeli nie zawierają zbrojenia).

Pytanie:
Element 31-271 Podłoża i kanały wewnątrz budynku – podłoża
czy tutaj chodzi o chudy beton, czy też "miksokreta" wraz ze styropianem i folią? Czy "miksokret" to 31-290?

Odpowiedź:
W elemencie 31-271 Podłoża, ujęte są podłoża i płyty denne na gruncie nie służące fundamentowaniu, betonowe lub żelbetowe wraz z warstwami odsączającymi.
W tym konkretnym obiekcie w pozycji tej zostały uwzględnione podkłady z piasku w ilości 31,06 m3 oraz podkłady z betonu C8/10 w ilości 15,53 m3.

W przypadku ciągłej płyty fundamentowej pod całym budynkiem element „Podłoża” może nie występować w zestawieniu kosztów.
Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne nie są ujęte w tym elemencie, są ujęte w elemencie 31-280 Izolacje nadziemia.

Pytanie:
Element 31-281 Izolacje nadziemia – przeciwwilgociowe
czy tutaj chodzi o izolację poziomą pod ścianami?

Odpowiedź:
Nie, izolacja pozioma pod ścianami na fundamentach uwzględniona jest w pozycji 31-181.

W elemencie 31-281 uwzględnione są różne rodzaje izolacji przeciwwilgociowych – poziome i pionowe, wykonywane na stropach w warstwach podłogowych, wykonywane na ścianach wewnętrznych np. w łazienkach itp. Ilość na poziomie elementu jest wyliczana, jako suma różnych rodzajów izolacji. Jeżeli izolacja składa się z dwóch warstw ułożonych bezpośrednio jedna na drugiej, to do wyliczenia ilości na poziomie elementu przyjmowana jest ilość dla jednej warstwy. Jeżeli izolacje rozdzielone są warstwą izolacji cieplnej lub innymi warstwami podłogowymi to do wyliczenia ilości przyjmowana jest suma poszczególnych izolacji przeciwwilgociowych.

Pytanie:
Element 31-282 Izolacje nadziemia – cieplne i przeciwdźwiękowe
czy tutaj chodzi o styropian pod „miksokretem”, czy pozycja dotyczy jeszcze czegoś innego, bo powierzchnia to  688 m2 (trochę dużo)?

Odpowiedź:
W ogólnym przypadku w elemencie uwzględniane są: izolacje akustyczne lub cieplne ścian i stropów, izolacje cieplne dachu i poddasza, izolacje akustyczne w warstwach podłogowych. Wyjątek stanowią dachy „odwrócone” i „zielone” oraz tarasy, w przypadku których izolacje cieplne uwzględnione są w elemencie 31-269 Dach pokrycie – dachy zielone i odwrócone oraz tarasy.
W analizowanym obiekcie w pozycji tej zostały uwzględnione:
- izolacje dachu z wełny mineralnej grub. 20 cm – 216,15 m2;
- izolacje ścian warstwowych z wełny mineralnej grub. 12 cm – 202,98 m2;
- izolacje w warstwach podłogowych z wełny mineralnej o grub. od 4 cm do 6 cm – 269,20 m2

Pytanie:
Element 31-312 Tynki i oblicowania – okładziny i oblicowania – czy dotyczy np. glazury na ścianach?

Odpowiedź:
W elemencie 31-312 uwzględniono:
- licowanie ścian glazurą – 81,84 m2
- okładziny połaci dachu od wewnątrz z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych – 216,19 m2

Pytanie:
Elementy 31-320 Okna i drzwi zewnętrzne oraz 31-330 Drzwi i okna wewnętrzne
czy ilości liczymy klasycznie po wymiarach otworu?

Odpowiedź:
Ilości robót wyliczamy zgodnie zasadami podanymi w KNR 2-02 lub KNNR 2 – w świetle ościeżnicy. Jeżeli jest z tym problem, można ostatecznie w świetle ościeża.

Pytanie:
Elementy 31-390 Inne roboty wykończeniowe wewnętrzne  i 31-490 Różne roboty zewnętrzne – co wchodzi w te pozycje i kiedy należy je uwzględniać, a kiedy nie?

Odpowiedź:
31-390 Inne roboty wykończeniowe wewnętrzne – w tym obiekcie w zakres tego elementu rozliczeniowego wchodzą 31-392 Balustrady wewnętrzne (pokazane w tabeli obiektu). W ogólnym przypadku mogą być jeszcze: 31-391 Elementy ślusarsko-kowalskie (uchwyty, wsporniki, drobne elementy stalowe),
31-399 Roboty wykończeniowe wewnętrzne – pozostałe (oznakowanie ewakuacyjne itp.)
31-490 Różne roboty zewnętrzne
opaski wokół budynku, inne elementy przy wejściach. W tym konkretnym obiekcie w elemencie tym uwzględniony został także taras ziemny zewnętrzny przylegający do budynku.

Pytanie:
Element 31-410 Elewacje - czy pozycje dotyczące tynku i wyprawy docieplenia oraz malowania elewacji trzeba zsumować, jeśli budynek docieplany jest w technologii lekkiej-mokrej? Wtedy wyjdzie wysoki koszt m2.

Odpowiedź:
Powierzchnia elewacji jest sumą powierzchni ostatecznie wykończonych. Elewacja w zależności od przyjętych rozwiązań może być wykończona w różny sposób – część może być wykonana w postaci ocieplenia metoda lekką-mokrą i wykończona tynkiem mineralnym, część może być wykończona tynkiem zwykłym lub obłożona płytkami klinkierowymi (np. cokoły), część może być obłożona kamieniem na konstrukcji systemowej z izolacją z wełny mineralnej.

Przy niektórych systemach dociepleń metodą lekką-mokrą malowanie jest przewidziane jako rozwiązanie systemowe i wtedy należy je ująć w elemencie docieplenia, w innych sytuacjach malowanie powinno być ujęte w elemencie 31-414 – Malowanie elewacji.

Pytanie:
W której  pozycji uwzględnione jest docieplenie połaci dachu?

Odpowiedź:
W ogólnym przypadku, w zależności od przyjętych rozwiązań, ocieplenie połaci dachu może być ujęte w elemencie 31-282 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe nadziemia lub 31-269 Dach pokrycie – dachy zielone, odwrócone oraz tarasy
W tym konkretnym obiekcie w elemencie 31-282.

Pytanie:
Element 31-412 Elewacje – okładziny i oblicowania - dotyczy zapewne cokołu wykonanego np. z klinkieru?

Odpowiedź:
W tym obiekcie w elemencie 31-412 Elewacje – okładziny i oblicowania uwzględnione zostały:
- Okładziny z desek na ruszcie drewnianym – 51,71 m2;
- Okładziny z cegły klinkierowej grub. ½ cegły – 8,67 m2

Pytanie:
Takie pozycje jak m2 połaci czy m2 schodów liczone są jako rzeczywista powierzchnia elementu, a nie rzut?

Odpowiedź:
Jednostka miary [m2 poł.] (m2 połaci) ma właściwie zastosowanie jedynie do dachów (dach - konstrukcja, dach - pokrycie) – powierzchnia wyliczana jest po połaci dachu.
W pozostałych przypadkach używana jest jednostka miary [m2]. W przypadku izolacji liczymy powierzchnię w rozwinięciu, w przypadku stropów, schodów – liczymy zgodnie z zasadami podanymi w katalogach normatywnych KNR, KNNR jako powierzchnię rzutu na płaszczyznę poziomą

Pytanie:
W której pozycji uwzględnione są zabudowy gipsowo-kartonowe skosów poddasza, czy w elemencie 31-340 Ścianki działowe w technologiach suchych?

Odpowiedź:
Zabudowy skosów poddasza okładziny połaci dachu – w elemencie 31-312 Tynki i oblicowania – okładziny i oblicowania (bez izolacji).
Zwykłe ścianki gipsowo kartonowe (wraz z izolacją akustyczną) w elemencie
31-340 - Ścianki działowe w technologiach suchych

Pytanie:
Ceny podane w tej publikacji są netto czy brutto?

Odpowiedź:
Wszystkie ceny publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD nie zawierają podatku VAT, są więc cenami netto w rozumieniu ustawy o podatku VAT.
Informacja taka jest zawarta we wprowadzeniu we wszystkich wydawnictwach.

Pytanie:
Czy ceny za m2 lub m3 są wartościami dotyczącymi poszczególnych pozycji, a nie powierzchni np. użytkowej czy zabudowy? Chodzi o KOD-y z ostatnią cyfrą różną od zera.

Odpowiedź:
Obecnie w BCO cz.1 dla każdego obiektu, na każdym poziomie scalenia (agregacji) prezentowane są trzy wskaźniki cenowe (ceny jednostkowe).

Ceny jednostkowe prezentowane w kolumnie 4 dotyczą jednostek miar zawartych w kolumnie 3 [Jm.]. W tym przypadku na poziomach elementów konstrukcji podawane są ceny dla jednostek technicznych w jakich najczęściej przedmiarowane są dane elementy. Jednostka [m2] oznacza powierzchnię danego elementu, jednostka [m3] oznacza objętość (pojemność) danego elementu, itd.

W kolumnie 6 wszystkie wskaźniki cenowe (na każdym poziomie scalenia) odniesione są do [m2 p.n. - metr kwadratowy powierzchni netto obiektu]
W kolumnie 7 wszystkie wskaźniki cenowe (na każdym poziomie scalenia) odniesione są do [m3 k.b. - metr sześcienny kubatury brutto obiektu].

Taki sposób prezentacji danych rozszerza możliwości opracowania oszacowania kosztów budowy obiektu. W zależności od potrzeb kosztorysanta i posiadanych informacji na temat rzeczywistego obiektu, którego wartość odtworzeniowa ma zostać oszacowana, może on skorzystać z różnych wskaźników cenowych na różnych poziomach agregacji.

 

 

 

Tomasz, 17-05-18 13:43
czy w przypadku robót murowych 31-221 liczba m3 ustalana jest z potrącaniem otworów? Jeżeli tak to wg jakich zasad, bo w KNR 2-02 mury ustala się w m2?
Czy w ścianach żelbetowych są podciągi, nadproża, wieńce? Czy może wieńce są w stropach 31-240 a nadproża w ścianach 31-221?
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*