10.01.2018

NACHYLENIE SKARP WYKOPÓW – jak liczyć?

Tomasz Sierakowski
Do Redakcji SEKOCENBUD wpłynęło pytanie dotyczące nachylenia skarp wykopów. Abonent systemu SEKOCENBUD prosił o interpretację informacji dotyczących stopnia nachylenia skarp, które podane są w różnych katalogach nakładów rzeczowych. W świetle powyższego pojawił się problem rozliczenia robót ziemnych tzn. ustalenia wartości nachylenia skarp w tych obliczeniach.


Ekspert SEKOCENBUD wyjaśnia, iż podstawą do prawidłowego rozliczania robót Wykonawcy powinna być  dokumentacja projektowa, na podstawie której zawarta została umowa pomiędzy  Zamawiającym a Wykonawcą oraz zawarte w umowie zapisy dotyczące sposobu rozliczania robót. Wielkość nachylenia skarp wykopów należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową, w skład której powinny wchodzić odpowiednie opracowania określające i umożliwiające wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Takimi dokumentami są Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót oraz informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

W zeszycie nr 5 Vademecum Kosztorysanta w „Tablica nr 1” prezentujemy nachylenia skarp wykopów zgodnie z katalogiem KNNR 1, (Tabela poniżej).W zeszycie tym została też podana norma dotycząca nachylenia skarp wykopów, obowiązująca w tym czasie i przywołana także w KNNR 1.

Co do różnic w nachyleniu skarp wykopów prezentowanych w różnych katalogach (KNNR 1, KNR 2-01 wyd. WACETOB oraz KNR 2-01 wyd. ORGBUD) nie możemy zająć żadnego stanowiska, ponieważ nie jesteśmy wydawcą tych katalogów i nie znamy założeń jakimi kierowali się ich autorzy. Poniżej prezentujemy Tablicę 0004 z KNR 2-01 wyd. WACETOB, oraz z KNR 2-01 wyd. ORGBUD

Obecnie przy sporządzaniu kosztorysów metodą szczegółową można korzystać z różnych katalogów normatywnych. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym katalogi KNNR, KNR nie stanowią obligatoryjnej bazy nakładów rzeczowych i mogą być stosowane przy sporządzaniu wszystkich rodzajów kosztorysów, jeżeli taką podstawę uzgodnią strony umowy o wykonanie robót budowlanych lub zamawiający ustali w założeniach kosztorysowych, ewentualnie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Tomasz Sierakowski jest członkiem Zespołu Autorskiego wydawnictw SEKOCENBUD, specjalistą w zakresie robót drogowych, mostowych i ziemnych.

 

Piotr, 10-01-18 23:21
Warto pamiętać, iż wartości nachylenia skarp podane w Tablicy nr 1, można przyjmować dla wykopów do 4 metrów głębokości.
Zapisy w KNNR 1 w tej kwestii są zgodnie z normami PN-B 06050:1999 (wycofaną 17.08.2016r) oraz PN-B-10736:1999(aktualna).
z pozdrowieniami
Tomasz Sierakowski, 12-01-18 12:11
Szanowny Panie w uwadze poprzedzającej Tablice nr 1 publikowaną na łamach zeszytu nr 5 Vademecum Kosztorysanta zawarta jest następująca informacja „…oraz głębokość wykopu jest mniejsza od 4 m, dopuszcza się stosowanie nachyleń skarp podanych w tablicy nr 1 (wg zasad KNNR nr 1).

Z poważaniem
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*