02.03.2020

Zmiany stawek robocizny kosztorysowej i narzutów w 2019 r. i I kw. 2020 r., zamieszczonych w Informacjach o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS

Wiesława Sikorska-Ożgo

Jak co roku, z dniem 1 stycznia 2020 r. wzrosła płaca minimalna i najniższa stawka godzinowa przy umowach zlecenia. Płaca minimalna wzrosła z 2250 zł do 2600 zł, natomiast stawka z 14,70 zł do 17,00 zł za godzinę zlecanej pracy.

Oznacza to wzrost zarówno płacy minimalnej jak i najniższej stawki godzinowej o 15,6 %, w stosunku do 2019 r.

Czy tak rekordowo wysoki wzrost przełożył się na wyższe poziomy stawek robocizny kosztorysowej w robotach budowlanych w I kwartale 2020 r.?

Dotychczas skokowe wzrosty płacy minimalnej na początku roku zwykle powodowały odpowiednie lub nawet większe wzrosty stawek robocizny kosztorysowej, ale rozłożone w całym roku kalendarzowym, a nie skupione tylko w I kwartale roku, tym bardziej że I kwartał jest poza domyślnie postrzeganym sezonem budowlanym.

I tak w ubiegłym roku wzrost płacy minimalnej wyniósł 150 zł, co stanowiło 7,15 % minimalnego wynagrodzenia z 2018 r. Natomiast średnie stawki robocizny kosztorysowej (netto) w robotach budowlanych, w podziale na rodzaje robót, w ubiegłym roku (tj. w IV kwartale 2019 r. w stosunku do IV kwartału 2018 r.) wzrosły od 9,7 % do 11, 5 %, stawki minimalne od 3,2 % do 9,7 % a maksymalne od 8,3 % do nawet 29,2 %. Wzrosty średnich stawek w poszczególnych kwartałach, poza pierwszym kwartałem, w którym kształtowały się one na poziomie 4,0 % do 4,6 %, wynosiły od 1,3 % do 2,9 %. Tak więc w ubiegłym roku % wzrosty stawek robocizny kosztorysowej w poszczególnych rodzajach robót znacznie przekroczyły podwyżkę płacy minimalnej i wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 7,3 % (relacja ustalona na podstawie Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. i 11 lutego 2020 r.).

Czy w tym roku będzie podobnie czas pokaże.

Na razie średnie stawki robocizny kosztorysowej (netto) w robotach budowlanych, w podziale na rodzaje robót, tj. w I kwartale 2020 r. w stosunku do IV kwartału 2019 r. wzrosły od 2,3 % do 2,7 %. Oprócz tego w okresie tym można zauważyć znaczące spłaszczenie poziomów stawek maksymalnych w stosunku do minimalnych. Stawki minimalne w poszczególnych rodzajach robót wzrosły bowiem o 5,9 % do 6,3 %, natomiast maksymalne pozostawały bez zmian lub wzrosły tylko od 1,7 % do 3,1 %, w poszczególnych rodzajach robót. Tak niski wzrost stawek maksymalnych wynika najprawdopodobniej z ich bardzo szybkiego tempa wzrostu w roku ubiegłym (29,2 % w robotach ogólnobudowlanych remontowych).

Poziomy narzutów Kz, Kp, i Z w biegłym roku były stabilne, ich zmiany (wzrosty) w 2019 r. (tj. w IV kwartale 2019 r. w stosunku do IV kwartału 2018 r.) nie przekroczyły 0,4 punktu procentowego (od 0,0 % do 0,4 %).

Natomiast wartości narzutów w I kw. 2020 r. pozostały na poziomach zbliżonych do IV kw. 2019 r. Drobne różnice (0,1 %) można traktować jako rozbieżności wynikające z dokładności statystycznej.

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*