19.07.2022

Nowa wersja programów z serii SeKo: PRIX-WKI / PRIX / SMART / WKI 17.1

Po raz kolejny przekazujemy Państwu nową wersję programów z rodziny SeKo. Wiąże się ona jak zwykle z nowymi funkcjonalnościami oraz modernizacjami istniejących. Niewątpliwie największą nowością bieżącej wersji jest wprowadzenie Sprzętów pomocniczych, ale oczywiście to tylko jedna z kilku nowości, które pojawiły się w nowej wersji programów SeKo.


Sprzęt pomocniczy

Sprzęt pomocniczy to nowy rodzaj Nakładu funkcjonalnie zbliżony do znanych już od dawna Materiałów pomocniczych. Takie nakłady sprzętowe pojawiły się w niektórych nowych katalogach, dlatego koniecznym stało się wprowadzenie takiego nakładu do programów z rodziny SeKo.

Sprzęt pomocniczy liczony jest jako % od wartości nakładów zakwalifikowanych jako podstawa do obliczania sprzętu pomocniczego. Dlatego przy edycji nakładów pojawiło się nowe pole wyboru – Udział w liczeniu sprzętu pomocniczego.

Ilości RMS

Często wykorzystywaną informacją w programach SeKo jest suma wartości poszczególnych składników kosztów bezpośrednich RMS widoczna na dolnej belce aplikacji. W nowej wersji programów rozszerzyliśmy tą informację o liczbę unikalnych składników, które występują w kosztorysie z podziałem na ich rodzaje (R, M, S). Jest to informacja tożsama z liczbą wierszy odpowiedniego zestawienia (R, M, S).

Zawijanie wierszy w nazwach w Zestawieniach RMS

W menu kontekstowym podczas pracy na karcie Zestawień RMS pojawiła się możliwość zawijania wierszy dla długich nazw składników RMS zestawienia. Aby zaprezentować działanie tej funkcji skorzystamy z kosztorysu demonstracyjnego i zmniejszymy nieco domyślną szerokość kolumny.

Jak widać dzięki zastosowanemu zabiegowi zwężenia kolumny Nazwa nie wszystkie nazwy składników RMS są w pełni widoczne. W takiej sytuacji przychodzi z pomocą przełączanie Zawijania wierszy w nazwach.

Stawka R-G pobierana z cennika podczas tworzenia kosztorysu

Okno tworzenia kosztorysu w zakładce Cenniki i Narzuty zyskało nowy przycisk Pobierz z cennika pozwalający na pobranie stawki R-G bezpośrednio z cenników załadowanych do aplikacji.

Dostosowanie wydruków do zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych

1 stycznia 2022 roku weszły w życie nowe rozporządzenia będące fundamentem kosztorysowania robót budowlanych w obszarze zamówień publicznych. Dotychczas obowiązujące rozporządzenia Ministra Infrastruktury (z maja i września 2004 roku) zostały zastąpione przez:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

W związku z tym, konieczne było wprowadzenie szeregu zmian dostosowujących wydruki kosztorysów i przedmiarów do nowych wymagań prawnych. Najważniejszymi zmianami było wyeliminowanie podpisów osób opracowujących i sprawdzających na stronie tytułowej przedmiaru robót oraz zastąpienie wyrazu „ilość” (a także „ilość” (także w sformułowaniach „ilość robót”, „ilość jednostek”) wyrazem „liczba”. Te z pozoru drobne zmiany były przedmiotem szerokich dyskusji, a nawet (w przypadku zastosowania „starej” wersji wydruków) działań mających na celu unieważnienie postępowania przetargowego.

Strona tytułowa i charakterystyka techniczna obiektu

Od dłuższego czasu w programach SeKo dostępne są dodatkowe pola: „Założenia wyjściowe do kosztorysowania” oraz  „Charakterystyka techniczna obiektu” (dostępne w oknie parametry i strona tytułowa). Pozwalają one na budowanie własnych wydruków korzystając ze zmiennych #zalozeniawyjsciowe oraz  #charakterystykatechobiektu. Otrzymaliśmy od Państwa sporo zgłoszeń z prośbą o pomoc w tworzeniu własnych szablonów wydruków, dlatego w wersji 17.1 do grupy „Wszystkie wydruki” dodaliśmy zdefiniowane przez nas wydruki założeń wyjściowych i charakterystyki technicznej.

U osób, które dokonywały znaczących zmian w wydrukach (np. usunęły część wydruków standardowych) mogą wystąpić problemy z automatyczną aktualizacją wydruków. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną pod adresem seko@sekocenbud.pl.

Inne drobne poprawki w aplikacji

Dzięki Państwa zgłoszeniom na bieżąco staramy się eliminować problemy z działaniem aplikacji oraz modyfikować jej interfejs tak, aby poprawiać ergonomię i wygodę pracy z programem. W obecnej wersji poprawiliśmy między innymi:

  • Problemy z działaniem przełącznika poziomu agregacji wyższy/niższy.
  • Nieprawidłowe wyświetlanie zestawienia klasyfikacji, które w szczególnych przypadkach mogło wyświetlić już wycofane elementy (które nie posiadały wartości i nie wpływały na wynik zestawienia).
  • Zoptymalizowaliśmy format zapisu pliku (przy pełnym zachowaniu kompatybilności wstecznej), który zawierał niewielką ilość zdublowanych informacji.
  • Poprawiliśmy funkcję zamień składnikiem zestawienia, która uruchamiana z poziomu zestawienia Cj pozwalała na modyfikację modyfikowała jedynie pozycje ignorując działy mające Cenę jednostkową.

Nowości i zmiany w bazie katalogowej

W wersji 17.1 do bazy katalogowej został dodany nowy katalog: KNR-O 9-35 „Montaż rurociągów z rur stalowych i miedzianych wykonywanych metodą zaprasowywania”.
W katalogu KNR K-08 „Bezspoinowy system dociepleń ścian budynków w technologii BOLIX” zostały skorygowane nieprawidłowo przypisane niektórym pozycjom jednostki miary.

Wszystkim Państwu którzy dzielą się z nami swoimi przemyśleniami na temat możliwości poprawy jakości naszej aplikacji serdecznie dziękujemy. Wiele z nowych funkcji powstaje dzięki współpracy z Użytkownikami. Bardzo cenimy sobie Państwa zaangażowanie w rozwój aplikacji.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*