14.12.2023

Nowe obiekty w Biuletynie cen obiektów budowlanych - BCO cz. II – obiekty inżynieryjne

Monika Plińska, Tomasz Sierakowski
Do Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz. II wprowadzono w 4 kwartale 2023 roku dwa kolejne obiekty. Charakterystykę oraz skrócone tabele cen nowych obiektów zamieszczamy w niniejszym artykule, zachęcając Państwa do zapoznania się z pełną treścią zawartą w wydawnictwie drukowanym i elektronicznym.


2112-211 Droga zbiorcza „Z” jednojezdniowa z jednostronną ścieżką rowerową.

Ogólna charakterystyka drogi:
Droga zbiorcza jednojezdniowa z jednostronną ścieżką rowerową biegnąca na terenie miejskim, położona w terenie równinnym wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym.

Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2,00%, na łukach zwiększone do 3,00%. Kategoria obciążenia KR4.

Techniczna charakterystyka drogi:
Korpus drogowy:
nasypy wyniesione ponad teren od 0,20 m do 0,90 m w zależności od ukształtowania terenu.

Odwodnienie korpusu:
system powierzchniowy za pomocą pochylenia podłużnego i poprzecznego jezdni w kierunku rowów.

Podbudowy:

  • jezdni drogi klasy „Z”  - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm grub. 22 cm oraz betonu asfaltowego AC22P grub. 10 cm;
  • ścieżki rowerowej - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm grub. 15 cm.

Nawierzchnie:

  • jezdni drogi klasy „Z” - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA11 grub. 4 cm;
  • ścieżki rowerowej - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm.

Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
oznakowanie poziome jezdni wykonane z materiałów grubowarstwowych odblaskowych. Pionowe znaki drogowe (ostrzegawcze, nakazu, informacyjne) z folią odblaskową drugiej generacji przymocowane do słupków z rur stalowych z kotwą betonową. Oświetlenie drogowe składające się z 21 latarni na słupach wys. 9 m, oprawy z panelami LED.

Zieleń:
pomiędzy drogą klasy „Z” a ścieżką rowerową pas zieleni o szer. 3,00 m.

Kanał technologiczny:
wzdłuż drogi kanał technologiczny typu KTu1 wraz z 9 studniami SKR-2.

2153-112 System nawadniania płyty boiska za pomocą zraszaczy.

Ogólna charakterystyka obiektu:
System nawadniania płyty boiska z rur PE za pomocą zraszaczy.
Długość rurociągów - 528,00 m
Powierzchnie nawadniane:
Powierzchnia płyty boiska z poboczami - 8 510,00 m2

Techniczna charakterystyka obiektu:
Roboty ziemne:
Wykopy i zasypka: mechaniczne wykonanie wykopu. Zasypanie wykopów z rozplantowaniem nadmiaru gruntu.

Konstrukcje budowlane:
Studnie rewizyjne i studzienki kanalizacyjne: studnia odwodnieniowa z kręgów betonowych ø 1000 mm – 1 szt. (na zawory odcinające ø 50 mm – 2 szt., zawór spustowy ø 25 mm oraz zawór do podłączenia sprężarki), studzienka irygacyjna (na elektrozawory, czujnik deszczu i sterownik).

Rurociągi z uzbrojeniem:
Podłoża pod rurociągi: podsypka o grub. warstwy 15 cm, obsypka i zasypka o grub. warstwy 15 cm, z materiałów sypkich (piasku).
Montaż rurociągów: rury z PE ø 63 mm wraz z kształtkami.
Montaż armatury i uzbrojenia: zraszacze wynurzane z dyszą ø 13 mm o kołowym obszarze zraszania (pełnoobrotowe), zamontowane w centralnej części płyty boiska – 3 szt., oraz zraszacze wynurzane z dyszą ø 12 mm o regulowanym obszarze zraszania (sektorowe) w ilości 12 szt. zamontowane na obrzeżu płyty boiska. Zawory elektromagnetyczne, czujnik deszczu i sterownik, zawory odcinające, zawór spustowy oraz zawór do podłączenia sprężarki. Instalacja nawadniania połączona ze stacją pomp (ujęta w kosztach).
Próby i badania: płukanie oraz próba szczelności instalacji.

Pełne tabele z cenami wyżej zaprezentowanych obiektów w rozbiciu na elementy (części obiektu) dostępne są w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 – obiekty inżynieryjne - Tabele cen
Pełne opisy obiektów publikowanych w BCO cz. II można pobrać ze strony internetowej Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. 2 – obiekty inżynieryjne – Opisy obiektów

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*