20.02.2023

Nowości w cennikach RMS SEKOCENBUD – 1 kw. 2023

Jedną z cech, którymi charakteryzują się publikacje cenowe SEKOCENBUD jest stały ich rozwój i doskonalenie. Dużą uwagę zwracamy przy tym na komentarze i spostrzeżenia jakie docierają od naszych Użytkowników. Dlatego też w 1 kwartale 2023 wprowadziliśmy szereg zmian mających ułatwić korzystanie z baz cenowych SEKOCENBUD. Zmiany dotyczą zarówno wersji drukowanej jak również wersji elektronicznej.


Nowa klasyfikacja stawek robocizny

Dotychczas stawki robocizny kosztorysowej z notowań prezentowane były w trzech osobnych grupach tabel:

  • jednej tabeli zawierającej stawki robocizny w skali kraju (przykład na rys. 1),
  • sześciu tabel (po jednej dla każdego rodzaju robót) zawierających stawki robocizny w stolicy województwa, w miejscowościach poza stolicą województwa oraz dla województwa ogółem (przykład na rys. 2),
  • sześciu tabel (po jednej dla każdego rodzaju robót) zawierających stawki robocizny kosztorysowej w wybranych miastach (przykład na rys. 3).


rys. 1                                                                            rys. 2         


rys. 3

Taki sposób prezentacji wiązał się z pewnymi niedogodnościami w przypadku stosowania stawek regionalnych. Otrzymywaliśmy wiele zgłoszeń o utrudnieniach w pracy ze stawkami dla jednego rodzaju robót w określonym regionie – nie dość, że stawki były podzielone pomiędzy dwie tabele, to informacja dotycząca stawek w stolicy województwa była zdublowana – pojawiała się w dwóch tabelach (raz w tabeli stawek w regionach jako stolica województwa, a drugi raz w tabeli stawek w miastach).

Cenniki w wersji elektronicznej (CD, on-line) publikowane były z takim samym podziałem (w ramach widoku strukturalnego – przykład na rys. 4), dodatkowo wszystkie stawki robocizny miały nadany symbol ETO „999” (zgodnie z katalogami normatywnymi gdzie występuje robocizna bez podziału na zawody).


rys. 4

Odpowiadając na potrzeby Użytkowników, począwszy od 1 kwartału 2023 r zmieniliśmy układ publikacji stawek robocizny oraz wprowadziliśmy jednoznaczne kodowanie symbolu klasyfikacyjnego.

Aktualnie stawki robocizny prezentowane są (w wersji drukowanej) w dwóch grupach tabel:

  • jednej tabeli zawierającej stawki robocizny w skali kraju (przykład na rys. 5),
  • sześciu tabel (po jednej dla każdego rodzaju robót) zawierających stawki robocizny w regionach (województwach) z wyszczególnieniem średniej stawki dla każdego z regionów, stawki w stolicy województwa, stawki poza stolicą województwa oraz stawek dla poszczególnych miast (przykład na rys. 6).


rys. 5                                                                            rys. 6

Nowy sposób prezentacji pojawił się także w cennikach w formie elektronicznej – dzięki temu w widoku drzewiastym doskonale widoczny jest strukturalny układ stawek dla kraju, regionów i miast (przykład na rys. 7).


rys. 7

Krótkiego wyjaśnienia wymaga budowa symboli klasyfikacyjnych dla robocizny. Aktualnie zbudowane są one w następującym układzie:

9AB.CCDE

Gdzie:

Należy przy tym zwrócić uwagę, że długość symbolu klasyfikacyjnego może być różna – w zależności z jaką stawką mamy do czynienia. Poniżej przedstawiamy przykładowe symbole klasyfikacyjne dla stawek robocizny:Nowe kodowanie pozwala na jednoznaczną identyfikację konkretnej stawki robocizny, co na pewno ułatwi komunikację pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego. Możliwe będzie wskazywanie konkretnej stawki robocizny przez podanie jej symbolu klasyfikacyjnego.

Klasyfikacja narzutów (Kp, Kz i Z)

W ślad za stawkami robocizny kosztorysowej nowej klasyfikacji doczekały się również wskaźniki narzutów: kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku.

Obecnie symbol klasyfikacyjny dla narzutów budowany jest według schematu:

AAB

Gdzie:

Przykłady:
KP1 – koszty pośrednie w robotach ogólnobudowlanych inwestycyjnych
KZ3 – koszty zakupu w robotach instalacji sanitarnych
ZK5 – zysk kalkulacyjny w robotach inżynieryjnych

Warto zwrócić uwagę, że kodowania rodzaju robót w stawkach robocizny i w narzutach kalkulacyjnych są ze sobą zgodne.

Materiały według producentów (i przedstawicieli handlowych)

Poza cenami pochodzącymi z notowań SEKOCENBUD (dział A każdego z zeszytów branżowych - IMB, IMI, IME), publikujemy także ceny materiałów według cenników producentów i przedstawicieli handlowych (w dziale B). O ile w wersji drukowanej publikowana jest tylko wybrana liczba pozycji materiałów producenckich – ograniczona do kilku tysięcy materiałów dla wszystkich branż, to w wersji elektronicznej znajduje się pełna baza zawierająca ponad 80 tysięcy pozycji materiałowych. Dotychczas sposób publikacji w obu tych wersjach był podobny – pierwszym kryterium podziału był producent (lub dystrybutor), a dopiero w ramach pojedynczego producenta publikowane były materiały zgodnie z ich symbolami klasyfikacyjnymi (w strukturze dwupoziomowej: rodzajów i konkretnych asortymentów – szczegółowe informacje zawarte są we wprowadzeniu do wydawnictwa).

Od najnowszej edycji baz cenowych w formie elektronicznej zmieniliśmy kolejność podziału składników w częściach B – pierwszoplanowym kryterium jest grupa materiałowa, następnym podgrupa i kolejnym rodzaj połączony z kodem literowym producenta lub przedstawiciela handlowego w ramach którego publikowane są konkretne asortymenty materiałowe. Taki sposób podziału znacznie ułatwi odnalezienie materiału, jeśli nie znamy jego producenta, a także pozwoli na wygodne porównywanie podobnych asortymentów pochodzących od różnych producentów. Przykłady dla 4 kwartału 2022 i 1 kwartału 2023 zamieszczone zostały na rysunkach 8 i 9.


rys. 8


rys. 9

Ceny wynajmu sprzętu budowlanego w wybranych firmach świadczących usługi sprzętowe

W celu lepszego powiązania kodowania jednostek sprzętowych publikowanych w częściach A i B zeszytu IRS (ceny z notowań), zwiększona została o 2 znaki długość symbolu klasyfikacyjnego sprzętu w części C zawierającej ceny wynajmu sprzętu budowlanego w wybranych firmach świadczących usługi sprzętowe. Przykłady zamieszczone zostały na rysunkach 10 i 11.


rys. 10                                                                        rys. 11

Dodatkowo w wersji elektronicznej wprowadzona została zmiana analogiczna do zmiany w cenach materiałów według producentów – dotychczasowy podział na poszczególne firmy sprzętowe, podgrupy i jednostki sprzętowe został zamieniony na wielopoziomową strukturę obejmującą: grupę, podgrupę połączoną z firmą wynajmującą sprzęt oraz poszczególne jednostki sprzętowe. Spodziewamy się tu korzyści analogicznych do cen materiałów według producentów. Przykłady zamieszczone zostały na rysunkach 12 i 13.


rys. 12


rys. 13

Koszty jednorazowe sprzętu

Dużej zmianie uległa część związana z kosztami jednorazowymi sprzętu, co skutkować będzie lepszą korelacją danych publikowanych w wydawnictwach cenowych w odniesieniu do rzeczywistych warunków z jakimi mamy do czynienia na placu budowy.

Koszty jednorazowe poszczególnych jednostek sprzętowych otrzymały indywidualne symbole klasyfikacyjne powiązane z symbolem klasyfikacyjnym jednostek sprzętowych do których się odnoszą, uzupełnione frazą „KJS” i dwuznakowym kodem charakteryzującym rodzaj czynności dla której określany jest koszt jednorazowy.

I tak kod czynności „5P” oznacza przejazd/przewóz na odległość pierwszych 5 kilometrów, „1N” oznacza przejazd/przewóz na każdy kolejny kilometr, „MO” oznacza montaż, a „DE” to demontaż. Zmianą w stosunku do poprzednich wydań jest odmienne traktowanie jednostek sprzętowych, które nie mają możliwości przejazdu z bazy sprzętowej na plac budowy z wykorzystaniem napędu własnego. Dla ich potrzeb zostały wprowadzone pozycje przewozu środkiem transportu (przy użyciu zestawu transportowego) zróżnicowane ze względu na masę przewożonej jednostki sprzętowej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że koszty przewozu jednostek sprzętowych obejmują powrót zestawu transportowego do bazy sprzętowej.

Przykłady kosztów jednorazowych sprzętu w wersji drukowanej oraz elektronicznej baz cenowych zamieszczone są na rys 14-17.


rys. 14                                                                         rys. 15


rys. 16


rys. 17

Zagregowane koszty jednorazowe sprzętu

W kontekście zmian w formie publikacji kosztów jednorazowych sprzętu budowlanego zrezygnowaliśmy z publikowania tabeli zagregowanych kosztów jednorazowych sprzętu obliczonych dla przykładowych odległości przejazdu/przewozu. Wartości te można w łatwy sposób obliczyć korzystając z danych dotyczących kosztów jednorazowych sprzętu.

Potencjalne problemy z importem do programów kosztorysowych

Wprowadzając wyżej opisane zmiany staraliśmy się aby nie spowodowały one problemów z wykorzystywanymi przez Państwa programami do kosztorysowania. Z tego powodu nie dokonywaliśmy żadnych modyfikacji w strukturze baz danych, dzięki czemu zmiany te nie powinny skutkować jakimikolwiek problemami w ich imporcie. Produkowane przez nas programy kosztorysowe z rodziny SeKo (SeKo PRIX, SeKo SMART, Seko PRIX-WKI) są w pełni kompatybilne z naszymi bazami cenowymi w wersji elektronicznej – wczytują się do nich w pełni bez żadnych problemów.

Tak powinno się dziać w przypadku wszystkich programów kosztorysowych, które mają w prawidłowy sposób zrealizowane funkcje importu cenników SEKOCENBUD. Niestety otrzymaliśmy już pierwsze sygnały od naszych Klientów, że niektóre programy do kosztorysowania nie radzą sobie z importem w sposób prawidłowy. Z przypadków zgłoszonych nam przez Użytkowników wynika, że program Rodos firmy Koprin wczytuje tylko część cennika obejmującego ceny „producenckie” (rys. 18), natomiast program Norma Expert firmy Athenasoft zgłasza błędy importu stawek robocizny informując o „zbyt długim symbolu klasyfikacyjnym robocizny” (rys. 19) – co dziwi o tyle, że nie znajdujemy podstaw do ograniczenia długości symbolu – pole w bazie danych cennika SEKOCENBUD przeznaczone na symbol klasyfikacyjny ma długość 100 znaków.


rys. 18


rys. 19

Niestety nie jesteśmy w stanie zdiagnozować przyczyn tych problemów – algorytm importu cenników i jego kod źródłowy w poszczególnych programach nie jest w żaden sposób przez nas weryfikowany czy autoryzowany. Nie publikujemy indywidualnych wersji cenników przeznaczonych dla poszczególnych programów do kosztorysowania – wszyscy korzystają z tej samej wersji bazy danych SEKOCENBUD. Jak widać na przykładzie programów kosztorysowych z rodziny SeKo możliwe jest zaprogramowanie importu cenników w sposób umożliwiający wczytywanie całości publikowanych danych do programu kosztorysowego.

Jeżeli zaobserwujecie Państwo problemy z importem cenników SEKOCENBUD w użytkowanych przez Was programach kosztorysowych – prosimy o kontakt z ich producentami, bo tylko oni są w stanie zdiagnozować przyczynę problemów w imporcie cenników SEKOCENBUD oraz wskazać, i ostatecznie wprowadzić rozwiązanie tych problemów.

Nowe pozycje w cennikach

Poza opisanymi powyżej zmianami „organizacyjnymi” w cennikach za 1 kwartał 2023 roku pojawiło się wiele zupełnie nowych pozycji cenowych. Na bieżąco staramy się aktualizować i rozszerzać bazę SEKOCENBUD o nowe i zyskujące na znaczeniu pozycje, a także eliminować z niej składniki (materiały, sprzęt), które już nie są powszechnie wykorzystywane na rynku budowlanym. Tu również liczymy na Państwa propozycje zmian i uzupełnień. Propozycje i uwagi prosimy przesyłać na adres promocja@sekocenbud.pl.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*