12.10.2018

O tym mówiono podczas 24 Konferencji naukowo-technicznej w Ciechocinku

Mariola Gala-de Vacqueret
W dniach 3-5 października w Ciechocinku odbyła się kolejna Konferencja naukowo-techniczna, organizowana przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych „Promocja”, wydawcę baz cenowych SEKOCENBUD. Temat tegorocznej 24-tej Konferencji „WYCENA INWESTYCJI BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. PRZESŁANKI WALORYZACJI CENY KONTRAKTOWEJ” nawiązuje wprost do obecnej sytuacji na rynku budowlanym, w szczególności w kontraktach drogowych.Po raz kolejny spotykamy się w tak licznym gronie


Otwarcie obrad przez Panią Mariolę Gala-de Vacqueret – Prezes firmy OWEOB Promocja.

Pierwsza sesja Konferencji w całości poświęcona była zagadnieniom prawnym, które regulują dochodzenie roszczeń i zmianę (waloryzację) cen kontraktowych. Zostały one zaprezentowane przez szacowne grono prawników. Mec. Małgorzata Rogowicz-Angierman przedstawiła referat wprowadzający w ten obszar wiedzy pt.: „Przesłanki waloryzacji ceny kontraktowej”.

 

----------
zdjęcie: Małgorzata Rogowicz-Angierman mówiła o waloryzacji ceny kontraktowej

 

 

 

 

 

 

Mec. Maria Łabno i mec. Andrzej Sokołowski z Kancelarii Jara Drapała & Partners zajęli się tematem: „Prawnych aspektów dochodzenia roszczeń związanych ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji budowlanych”.

 

----------
zdjęcie: Maria Łabno i Andrzej Sokołowski z kancelarii Radców Prawnych Jara Drapała & Partners

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem wystąpienia  mec. Dariusza Ćwika Partnera Zarządzającego Kancelarii Ćwik i Partnerzy były „Wybrane klauzule waloryzacyjne – ich praktyczne zastosowanie oraz sądowa ochrona przed nadzwyczajną zmianą stosunków”.

 

----------
zdjęcie: Dariusz Ćwik z Kancelarii Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy

 

 

 

 

 

 

 

Z przedstawionych referatów uczestnicy Konferencji dowiedzieli się m. innymi:

  • W jaki sposób w umowie zabezpieczyć interesy stron, w przypadku niespodziewanych zmian cen na rynku budowlanym?
  • Jakie są podstawy i szanse dochodzenia roszczeń związanych ze zmianą kosztów realizacji inwestycji?
  • Jakie są najczęściej stosowane w praktyce klauzule waloryzacyjne.

W Konferencji brali udział przedstawiciele Patronów honorowych: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych Pan Bogdan Artymowicz, który przekazał zebranym wyczerpujące informacje na aktualny dzisiaj temat elektronizacji zamówień publicznych. Przypomniał, że już 18 października 2018 r. wchodzi w życie obowiązek elektronizacji zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

 

----------
zdjęcie: Bogdan Artymowicz Dyrektor Departamentu Prawnego UZP.

 

 

 

 

Z uwagi na tematykę 24 Konferencji uzasadniona była też obecność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Pana Tomasza Żuchowskiego. Deklaracje Dyrektora związane z prowadzonymi przez GDDKiA, jako zamawiającego, inwestycjami drogowymi oraz nadzorem nad tymi kontraktami spotkały się z dużym aplauzem.

 

----------
zdjęcie: Tomasz Żuchowski Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

 

 

 

 

 

 

Druga i trzecia sesja Konferencji poświęcone zostały zagadnieniom:

  • ustalenia wartości zamówień na roboty budowlane w zamówieniach publicznych (na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztów),
  • ustalania budżetu inwestycji na podstawie WKI.

W tematykę tą wprowadził Pan Profesor Andrzej Borowicz przedstawiając referat pt.: „Oddziaływanie Prawa zamówień publicznych na procesy inwestycyjne”. Przedstawił w nim ocenę tego procesu z perspektywy stanu aktualnego, przewidywanego w koncepcji nowej ustawy  oraz postulowanego w oparciu o znane Autorowi tego referatu opinie zainteresowanych środowisk branżowych i naukowych. Wnikliwej analizie poddane zostały problemy oddziaływania Pzp na ekonomiczno-finansowe i kalkulacyjne aspekty procesów inwestycyjno-budowlanych, we wszystkich fazach ich realizacji.

 

----------
zdjęcie: prof. Andrzej Borowicz prowadzący I sesję Konferencji, autor referatu „Oddziaływanie Prawa zamówień publicznych na procesy inwestycyjne”.

 

 

 

Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane na podstawie kosztorysu inwestorskiego było tematem przewodnim referatu Pani mgr inż. Wiesławy Sikorskiej-Ożgo pt.: „Bariery, ograniczenia i możliwości przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego, w okresach zmienności warunków rynkowych”. Autorka przedstawiła wady i zalety sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Przede wszystkim jednak zobrazowała, na przykładzie wybranego obiektu z wydawnictwa BCO, praktyczne podejście do wyceny z wykorzystaniem publikowanych baz cenowych, i zastosowaniem do tej wyceny różnych poziomów cen z baz SEKOCENBUD. Tym samym uwidoczniła jak duże mogą być różnice w wycenie obiektu.

 

----------
zdjęcie: Wiesława Sikorska-Ożgo Ekspert SEKOCENBUD przedstawiła referat „Bariery, ograniczenia i możliwości przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego, w okresach zmienności warunków rynkowych”.


Następnie Pan mgr inż. Andrzej Wypych zaprezentował „Podejścia i metody stosowane w waloryzacji wynagrodzeń za roboty budowlane – uwzględniając aspekty praktyczne”. Autor omówił definicję waloryzacji,  metody waloryzacji oraz stosowane w praktyce klauzule waloryzacyjne (z uwzględnieniem  Subklauzuli 13.8 FIDIC, oraz klauzule stosowane przez GDDKiA).  Wskazał także źródła pozyskiwania wskaźników zmian cen oraz sposób ich wykorzystania w praktyce.

 

----------
zdjęcie: Andrzej Wypych Ekspert SEKOCENBUD przedstawił referat „Podejścia i metody stosowane w waloryzacji wynagrodzeń za roboty budowlane – aspekty praktyczne. Źródła pozyskiwania wskaźników zmian cen”.

 

 

 

Blok tematyczny poświęcony wycenie inwestycji i waloryzacji cen zakończył Pan Tomasz Sierakowski prezentując studium przypadku waloryzacji kontraktu drogowo-mostowego w referacie pt.: „Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w kontraktach drogowo-mostowych, możliwości i ograniczenia wynikające z zapisów umownych”.
Prelegent omówił założenia i metodykę zastosowaną podczas wykonania tej waloryzacji a także klauzule wynikające z zawartej pomiędzy wykonawcą a zamawiającym umowy.
Przedstawił też ceny wybranych robót oferowanych przez różnych wykonawców (podkreślając znaczne różnice pomiędzy tymi ofertami) oraz zestawienie otrzymanych w wyniku przeprowadzonej waloryzacji zmian cen obiektów drogowo-mostowych.

----------
zdjęcie: Tomasz Sierakowski Ekspert SEKOCENBUD przedstawił referat „Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w kontraktach drogowo-mostowych, możliwości i ograniczenia wynikające z zapisów umownych – studium przypadku”.

 

Ostatni dzień Konferencji rozpoczął Pan mgr Miron Klomfas referatem pt.: „Roszczenia w inwestycjach budowlanych – procedowanie, wycena – studia przypadków”. Autor skoncentrował się na omówieniu typowych roszczeń, które mogą wystąpić w procesie budowlanym, podkreślając, że właściwa wycena inwestycji i odpowiednie zarządzanie może w dużym stopniu zapobiegać ich powstawaniu. Uczestnicy Konferencji z zainteresowaniem zapoznali się z przedstawionym przez Prelegenta nowoczesnym programem umożliwiającym sprawne zarządzanie i obieg dokumentów obejmującej cały proces i jego wszystkich uczestników.

 

----------
zdjęcie: Miron Klomfas autor wzbudzającej duże zainteresowanie prezentacji „Roszczenia w inwestycjach budowlanych – procedowanie, wycena – studia przypadków”

 

 

Kolejny temat dotyczył szacowania kosztów i ustalania budżetu inwestycji budowlanej, został on przedstawiony przez dr. Jerzego Dylewskiego w referacie pt.: „Oszacowanie kosztów budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego”. Autor podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat wykorzystania istniejących publikacji cenowych celem ustalenia wartości kosztorysowej inwestycji. Przypomniał też historię uwarunkowań prawnych związanych z wyceną inwestycji (wytyczne Ministra Budownictwa., Zbiorcze Zestawienie Kosztów ZZK), podkreślając możliwość zaktualizowania i wykorzystania wcześniejszych wzorców również obecnie.

 

----------
zdjęcie: Jerzy Dylewski przedstawił referat „Oszacowanie kosztów budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego”.

 

 

 

Konferencję zakończył budzący wciąż wiele ciekawości temat BIM w referacie wygłoszonym przez Pana inż. Pawła Kaczmarskiego pt.: „Modele BIM 4+5D w rozliczaniu inwestycji budowlanych”. O BIM mówiono już wielokrotnie na konferencjach ciechocińskich i jak stwierdził Prelegent przez te lata nie wiele uległo zmianie. Niestety wykorzystanie BIM w procesie inwestycyjnym nadal nie jest powszechne. Ponadto dzisiejszy BIM nie ma zbyt wiele wspólnego z kalkulacją kosztów, które najczęściej występują tam jako pojedynczy parametr. Autor podkreślił jak niezwykle istotne dla procesu inwestycyjnego jest stworzenie pełnego modelu 5D. Jedną z barier ograniczających stworzenie tego modelu jest w ocenie Autora brak krajowych standardów BIM oraz klasyfikacji robót. Padła też zapowiedz kolejnych nowości BIM pod koniec br. w nowej wersji 13.2 rodziny programów do kosztorysowania SEKO PRIX.

 ----------
zdjęcie: Paweł Kaczmarski Ekspert SEKOCENBUD zaprezentował tematykę BIM w referacie „Modele BIM 4 + 5D w rozliczaniu Inwestycji budowlanych”.

Podsumowując 24-tą Konferencję dyskutowano o pilnej potrzebie nowelizacji i dostosowania rozporządzenia z 2004 r., dotyczącego kosztorysu inwestorskiego, do dzisiejszych potrzeb i uwarunkowań prawnych. Podkreślano też trudności związane z przeszacowaniem wartości kosztorysowej inwestycji w zmiennych warunkach rynkowych. Skutkiem tego są coraz częściej pojawiające się problemy z wyborem wykonawcy, gdyż złożone w przetargu oferty znacznie przekraczają budżet zamawiającego. Ponadto zastanawiano się jakich zmian można będzie spodziewać się w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

----------
zdjęcie: Krzysztof Woźnicki prowadzący ostatnią – trzecią sesję konferencji

 

 

 

 

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*