21.11.2016

Obowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę - stosowanie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w praktyce

Źródło: www.uzp.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych, dostrzegając niezwykle istotne dla rynku zamówień publicznych zagadnienie związane z brzmieniem art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Pzp, tj. z obowiązkiem zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, a co za tym idzie koniecznością zapewnienia przestrzegania ciążących na zamawiających i wykonawcach obowiązków z tym związanych, podjął szereg działań w celu przygotowania kompleksowego stanowiska, które ułatwi praktyczne stosowanie ww. przepisów.


Z uwagi na charakter zagadnienia związanego z wymogiem zatrudniania na podstawie umowy o pracę oraz kontrolą spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, implikującego przetwarzanie danych osobowych, zasadne było uzyskanie opinii w przedmiotowym zakresie właściwego organu, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie, mając na celu efektywne wdrożenie i funkcjonowanie w praktyce przywołanych przepisów ustawy Pzp, Prezes Urzędu zwrócił się do Głównego Inspektora Pracy o rozważenie możliwości wprowadzenia określonych systemowych działań, które pozwolą na skuteczne stosowanie w praktyce rozwiązania przewidzianego przez ww. przepisy i tym samym umożliwią realizację społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiona została opinia na temat obowiązku zamawiającego określania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz przykładowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczące wymogów w zakresie art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, a także stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Głównego Inspektora Pracy.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/opinia-prawna-dotyczaca-stosowania-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*