18.10.2018

Od dziś duże zamówienia tylko on-line

Żródło: UZP
Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych z dniem 18 października 2018 r., których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, mają zastosowanie przepisy działu I rozdziału 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowiące o obowiązku składania ofert i porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Z dniem 18 października 2018 r. wchodzą też w życie zmiany trzech rozporządzeń do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

 1. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320), wydanego na podstawie art. 10g ustawy Pzp;
 2. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092), wydanego na podstawie art. 198 pkt 1 ustawy Pzp;
 3. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp.

Konieczność zmiany przepisów ww. rozporządzeń związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1603), która dokonuje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, mających na celu doprecyzowanie redakcji przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych oraz w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy  ̶  Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920).

Szczegółowe wyjaśnienie wprowadzanych zmian zostało zawarte w uzasadnieniach do projektów niżej wymienionych rozporządzeń.

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1991)
  www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/37723/D2018000199101.pdf
  uzasadnienie: www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/37724/uzasadnienie-srodki-kom_elektr.pdf
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. poz. 1992)
  www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/37725/D2018000199201.pdf
  uzasadnienie: www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/37726/uzasadnienie_regulamin-odwolan.pdf
 3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993)
  www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/37727/D2018000199301.pdf
  uzasadnienie: www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0027/37728/uzasadnienie-rodzaje-dokumentow.pdf

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*