01.02.2017

PRZYGOTOWANIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

www.uzp.gov.pl
Stosownie do treści art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej.


Na stronie Urzędu zamówień publicznych została opublikowana opinia Urzędu zamówień publicznych dotycząca przygotowania przez zamawiających planu postępowań o udzielenie zamówienia. Przepis nakładający na wskazane podmioty obowiązek sporządzenia planu postępowań został wprowadzony do przepisów ustawy Pzp ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. – o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). Zgodnie z treścią art. 14 przepisów przejściowych do tej ustawy obowiązek zamieszczania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stronie internetowej ma zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r.

Wnioski wynikające z przedstawionej opinii to:

  1. Obowiązek przygotowania rocznego planu postępowań dotyczy podmiotów należących do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  2. Publikacja planów postępowań dotyczy wyłącznie zamówień, których wartość przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.
  3. Zamawiający powinien przygotować i opublikować na stronie internetowej plan postępowań nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ.
  4. Art. 13a ustawy Pzp formalnie nie przewiduje obowiązku, ale też nie wyklucza możliwości aktualizacji planu postępowań w ciągu roku, w szczególności w sytuacji, gdy zamawiający przewiduje udzielić zamówień, które nie zostały ujęte w tym planie.

Pełny tekst opinii znajduje się  na stronie:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/nowe-opinie-dotyczace-znowelizowanych-przepisow-ustawy-pzp

 

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*