17.08.2017

SCALONE CENY ROBÓT INŻYNIERYJNYCH

Tomasz Sierakowski
W odpowiedzi na mój artykuł dotyczący metodologii obliczenia cen jednostkowych powierzchni mostu w wydawnictwie SEKOCENBUD BCO cz. II: http://www.raportsekocenbud.pl/artykul/n/pokaz/news/cena-jednostkowa-za-1-m2-powierzchni-mostu/, nasz Czytelnik zamieścił następujący komentarz:


„Na etapie studiów i wstępnych koncepcji tras komunikacyjnych nie dysponujemy szczegółowymi projektami obiektów a co za tym idzie nie mamy kosztorysów obiektów. Dla celów analitycznych, np dla obliczenia różnego rodzaju wskaźników trzeba przyjąć koszty różnych asortymentów robót, w tym koszty obiektów inżynierskich. Koszty wskaźnikowe większości robót drogowych są dostępne w biuletynach cen w formie scalonych kosztów za jednostkę obmiaru. Dla obiektów inżynierskich takich scalonych cen w biuletynie nie ma. Metoda obliczania kosztu wskaźnikowego obiektów, którą stosuję aktualnie, polega na przyjmowaniu prawdopodobnej konstrukcji obiektu (długość i szerokość) i mnożeniu powierzchni przez koszty jednostkowe m2 przyjmowanie w oparciu o dane uzyskiwane w różnych jednostkach projektowych dla inwestycji już zrealizowanych.
Proszę o informacje czy istnieje jakiś inny uproszczony sposób uzyskania kosztu obiektu w fazie studiów i wstępnych koncepcji”.

Poniżej zamieszczam wyjaśnienie w tej sprawie:

Szanowny Panie,

Nie mogę zgodzić się z Pana stwierdzeniem: „Dla obiektów inżynierskich takich scalonych cen w biuletynie nie ma.”

W Biuletynie cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD cała część II poświęcona jest jednostkowym cenom robót mostowych.

 

Jeżeli na etapie wstępnym znane są szczegółowe rozwiązania technologiczne obiektu mostowego zalecał bym skorzystać z wyżej wymienionego biuletynu. Przyjęcie wartości dla poszczególnych asortymentów z BCD pozwoli precyzyjniej określić koszt obiektu.

W przypadku braku szczegółowych danych obiektu polecił bym Panu nasze następujące wydawnictwa na wyższym poziomie agregacji:

 • Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO cz. II obiekty inżynieryjne
 • Wartość kosztorysowa inwestycji WKI.

Biuletyn BCO część II zawiera średnie krajowe ceny obiektów inżynieryjnych z podziałem na części obiektu, elementy konstrukcyjne i elementy rozliczeniowe oraz procentowy ich udział w cenie obiektu.

Poniżej przykładowa tablica cen, która zamieszczona jest biuletynie dla każdego obiektu.

W wydawnictwie WKI znaleźć możemy wskaźniki cenowe które można wykorzystać do:

 • ustalenia szacunkowych łącznych kosztów inwestycji i obliczenia wartości kosztorysowej inwestycji (WKI) jako:
  - składnika programu inwestycji finansowanej z budżetu państwa,
  - wyceny inwestycji przy składaniu wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych,
  - podstawa ustalenia kwoty nakładów finansowych, jaką powinien dysponować inwestor dla zrealizowania inwestycji
  - założonym programie funkcjonalno-użytkowym,
  - podstawa opracowania studium wykonalności oraz oceny ekonomicznej efektywności inwestycji,
  - dokumentu niezbędnego do bieżącej kontroli wydatkowania środków finansowych w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji,
  - podstawy opracowania harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji inwestycji oraz harmonogramu finansowania projektu.
 • wyliczenia planowanych kosztów prac projektowych (WPP) oraz planowanych kosztów robót budowlanych (WRB), niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (przy zlecaniu łącznego wykonania prac projektowych i robót budowlanych),
 • sporządzania kosztorysów inwestorskich na wyższym poziomie agregacji robót,
 • szacowania wartości odtworzeniowej składników budowlanych nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych,
 • wyceny prac projektowych jako funkcji kosztów robót budowlanych,
 • wyceny prac przygotowawczych, geotechnicznych, obsługi inwestorskiej i geodezyjnej,
 • ustalenia kosztów wyposażenia różnych obiektów budowlanych.

Poniżej fragment tabeli cenowej publikowanej w wydawnictwie WKI (grupa 3).

Zatem w zależności od posiadanych informacji o obiekcie na etapie wstępnym  i wykorzystaniu odpowiedniego z przywołanych wydawnictw w prosty sposób powinien Pan uzyskać koszt obiektu. Zachęcam Pana do szczegółowego zapoznania się z naszymi wydawnictwami.

Na naszej stronie internetowej www.sekocenbud.pl/sklep dostępne są  szczegółowe opisy biuletynów jak również przykładowe strony wydawnictw.

Tomasz Sierakowski – Specjalista ds. wycen robót drogowych

 

 

 

 

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*