12.05.2017

Skarga kasacyjna Prezesa UZP związana z wykładnią pojęcia „wybór najkorzystniejszej oferty”

www.uzp.gov.pl
Dążąc do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, Prezes UZP wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2017 r. (sygn. akt: XII Ga 837/16) oddalającego skargę Prezesa Urzędu na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania wniesionego w oparciu o przesłankę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej progów unijnych.


Prezes UZP skorzystał z tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia celem usunięcia wątpliwości interpretacyjnych związanych z wykładnią pojęcia „wybór najkorzystniejszej oferty” użytego w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

Kierując się systemową wagą problemu prawnego zaistniałego na tle dopuszczalności wnoszenia odwołań w postępowaniach poniżej progów unijnych oraz mając na celu zagwarantowanie efektywności systemu środków ochrony prawnych na gruncie ustawy Pzp, Prezes UZP wniósł 39 skarg na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołań. Wnosząc powyższe skargi Prezes UZP nie działał w interesie żadnej ze stron sporu, ale w interesie publicznym związanym z prawidłowym funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych. Skierowanie wskazanych skarg do sądów w całym kraju stanowiło przejaw realizacji celów i misji Prezesa Urzędu, działającego jako rzecznik interesu publicznego na gruncie systemu zamówień publicznych.

Pełna treść komunikatu oraz dotychczasowe orzeczenia wraz z uzasadnieniami została zamieszczona na stronie internetowej UZP.

-> Informacja o wniesieniu skargi kasacyjnej przez Prezesa Urzędu
-> Skargi Prezesa UZP z roku 2016

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*