14.05.2018

STAWKI ROBOCIZNY DO KOSZTORYSOWANIA W NOWYM UJĘCIU!!

Zespół autorski SEKOCENBUD
W bieżącym kwartale po raz pierwszy w wydawnictwie SEKOCENBUD „Informacja o stawkach robocizny do kosztorysowania oraz cenach pracy sprzętu budowlanego” 2 kw. 2018 r. publikujemy poszerzony zakres stawek robocizny do kosztorysowania, wyliczony według nowej autorskiej metodologii.


W dotychczas istniejącej „Części I. STAWKI ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ” powstał Dział A, który obejmuje nowy, przedstawiony poniżej zestaw stawek robocizny kosztorysowej:

  • stawki godzinowe obliczone na podstawie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w latach 2003-2018,
  • minimalną kalkulacyjną stawkę wynagrodzenia w budownictwie dla robót budowlano-montażowych oraz usług w zakresie gospodarowania nieruchomościami w Polsce w 2018 r. rekomendowaną przez Związki Pracodawców i Związki Zawodowe, w tym ZZ „Budowlani”.

Stawka wynagrodzenia w budownictwie oraz stawki godzinowe publikowane w tym dziale nie pochodzą z notowań lecz z własnych kalkulacji. Podjęliśmy taką decyzję , z uwagi na częste pytania naszych Abonentów dotyczące poziomu minimalnych kalkulowanych stawek wynagrodzenia oraz stawek robocizny.

W rozdziale 1 działu A znajdziecie Państwo kalkulację stawek godzinowych obliczonych na podstawie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w latach 2003-2018.

Kalkulacja opracowana jest przez Zespół Redakcyjny SEKOCENBUD według zasad kosztorysowania powszechnie funkcjonujących na rynku budowlanym. Nie obejmuje ona składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wynagrodzeń chorobowych nierefundowanych przez ZUS, ponieważ ich wysokości są zróżnicowane w poszczególnych przedsiębiorstwach i powinny wynikać z ewidencji danych płacowych.

Z kolei rozdział 2 tego samego działu zawiera wyliczenie minimalnej kalkulacyjnej stawki wynagrodzenia w budownictwie dla robót budowlano-montażowych oraz usług w zakresie gospodarowania nieruchomościami w Polsce w 2018 r. rekomendowanej przez Związki Pracodawców i Związki Zawodowe, w tym ZZ „Budowlani”.

W kalkulacji tej uwzględniony jest Fundusz Emerytur Pomostowych w pełnej wysokości dla wszystkich zatrudnionych w budownictwie przy realizacji robót budowlano-montażowych, co nie jest zgodne z przepisami w tym zakresie oraz elementy kosztowe, które według powszechnie funkcjonujących na rynku budowlanym zasad kosztorysowania ujmowane są w kosztach pośrednich np. ekwiwalent za odzież roboczą i jej pranie oraz koszty obowiązkowego badania lekarskiego.

Poza tym w wyliczaniu minimalnej stawki wynagrodzenia dostrzegliśmy wiele błędów rachunkowych, które oznaczyliśmy gwiazdką.

Wydawnictwo SEKOCENBUD nie jest autorem tej kalkulacji, ale z uwagi na jej popularność zamieszczamy ją w zeszycie oraz podkreślamy, że nie stanowi ona kalkulacji minimalnej stawki robocizny do kosztorysowania.

Przypominamy, że w dziale B wydawnictwa IRS publikujemy tak jak dotychczas stawki robocizny kosztorysowej z notowań. Są to syntetyczne informacje o stawkach robocizny kosztorysowej w przedziale: minimalnych, maksymalnych i średnich, w skali kraju, w poszczególnych województwach oraz wybranych ok. 70 miastach, w podziale na rodzaje robót.

Wszystkie stawki robocizny kosztorysowej prezentowane w niniejszym dziale pochodzą z badań ankietowych prowadzonych na polskim rynku budowlanym, a nie z przeliczeń kalkulacyjnych.

Stawki robocizny kosztorysowej netto zawierają składniki kalkulacyjne określone w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych”. W stawkach tych uwzględnione są przede wszystkim wynagrodzenia robotników (w przeliczeniu na stawkę godzinową), płace uzupełniające, obligatoryjne obciążenia płac (ZUS) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stawki robocizny kosztorysowej brutto obejmują wartość stawek kosztorysowych netto powiększonych o narzut kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny. W praktyce są to więc rynkowe ceny usług budowlanych wyrażone w zł/roboczogodzinę. Stawki robocizny brutto, podobnie jak stawki robocizny netto, wynikają z badań ankietowych prowadzonych na rynku budowlanym.  Przez uczestników procesów inwestycyjnych mogą być stosowane do:

  • negocjowania cen, ustalania wynagrodzeń i rozliczeń finansowych z tytułu wykonania usług, tj. robót budowlanych bez wartości materiałów,
  • porównywania ofert.

Szczegółowe informacje i obszerny zakres stawek robocizny do kosztorysowania w bieżącym wydaniu IRS 2/2018.

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*