13.12.2017

Wycena szkód na podstawie wydawnictw SEKOCENBUD

mgr inż. Wiesława Sikorska-Ożgo, mgr inż. Andrzej Wypych
Pytanie od naszego Abonenta brzmiało: "W związku ze szkodą, która miała miejsce w moim mieszkaniu dostałam wycenę od ubezpieczyciela (z PZU), wykonaną na podstawie cenników SEKOCENBUD i widnieje tam np. kwota: za dwukrotne malowanie farbami lateksowym 6,88 zł. Proszę mi wierzyć, próbowałam znaleźć firmę w Gdańsku, która pomalowałaby mi za tę cenę mieszkanie (oczywiście na fakturę) i nie znalazłam. Proszę o wyjaśnienie skąd wzięła się ta kwota ? Proszę też o wskazanie firmy, (bo na pewno na podstawie jakiś firm określali Państwo średnie ceny), która wykonałaby malowanie w tej cenie?"


W odpowiedzi  na powyższe pytanie OWEOB Promocja Sp. z o.o. informuje, że w wydawnictwach SEKOCENBUD publikowane są ceny jednostkowe netto (bez podatku VAT) robót budowlanych, w tym m.in. dwukrotnego malowania farbami lateksowymi. Omawiane ceny zostały skalkulowane - według powszechnie funkcjonujących w naszym kraju zasad kalkulacji szczegółowej - a nie zebrane z rynku. Kalkulację przeprowadzono na podstawie nakładów rzeczowych robocizny, materiałów i pracy sprzętu przyjętych z bazy normatywnej (KNR, KNNR) i rynkowych cen czynników produkcji (stawek robocizny, cen materiałów i sprzętu, narzutów kosztów pośrednich i zysku), publikowanych w wydawnictwach SEKOCENBUD. Promocja nie jest autorem większości katalogów nakładów rzeczowych, więc nie ponosi odpowiedzialności za poziom norm w nich ujętych, bezpośrednio wpływających na wysokości cen jednostkowych robót.

Ponadto informujemy, że w nakładach rzeczowych uwzględnione zostały wszystkie czynności podstawowe i pomocnicze niezbędne do wykonania poszczególnych robót opisanych w tych katalogach, przy założeniu, że są one wykonywane w normalnych, przeciętnych i powtarzalnych warunkach budowy.

Roboty budowlane ze względu na swój specyficzny charakter bardzo często realizowane są w warunkach odbiegających od przeciętnych (np. roboty o małym zakresie prac, roboty realizowane w obiekcie użytkowanym i w warunkach nie wyodrębnionego placu budowy, itp.). Te szczególne warunki nie zostały uwzględnione w nakładach określonych w katalogach, a więc również w cenach jednostkowych robót ujętych w wydawnictwach SEKOCENBUD (za wyjątkiem cen publikowanych w dodatkowej kolumnie, oznaczonej Cjwu, w Biuletynie cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR). Skutki kosztowe wykonywania robót w warunkach szczególnych, tzn. odbiegających od przeciętnych – nieujętych w nakładach rzeczowych – mogą być uwzględnione w kalkulacji kosztorysowej w formie odpowiednich dodatków lub współczynników. Dodatki i współczynniki ustalają strony umowy.

Przy wycenie likwidacji szkód, na podstawie wydawnictw SEKOCENBUD, sposób uwzględniania w nich skutków kosztowych wykonywania robót w warunkach szczególnych zależy od ubezpieczyciela tzn. wynika z umowy ubezpieczenia. Z reguły firmy ubezpieczeniowe określają zasady likwidacji szkód oraz sposób wyliczenia wysokości odszkodowania w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.  Tak jest również w przypadku PZU.

PZU SA przy wycenie szkód majątkowych korzysta z informacji cenowych systemu SEKOCENBUD oraz dodatkowych wskaźników korygujących opracowanych na przez naszą firmę. W algorytmie wyliczenia wysokości szkody współczynniki te są przyjmowane do wartości całego kosztorysu, a nie do poszczególnych cen jednostkowych. Jednym ze wskaźników stosowanych w wyliczeniu wysokości odszkodowania jest  „Syntetyczny wskaźnik regionalny do szacowania szkód w zależności od zakresu robót budowlanych” (Wrw), który uwzględnia regionalne zróżnicowanie cen w stosunku do cen średnich w skali kraju oraz wielkość (zakres) robót budowlanych. Im mniejszy zakres robót budowlanych tym wskaźnik ma wyższą wartość. W przypadku regionu pomorskiego wskaźnik Wrw dla robót o wartości netto (bez podatku VAT) do 500 zł wynosi 1,477, a dla robót o wartości 500 zł – 1000 zł – 1,321. Widać z tego, że podana przez Panią cena 6,88 zł/m2 wyniosłaby w pierwszym przypadku 6,88x1,477=10,162 zł/m2, natomiast w drugim przypadku 6,88x1,321=9,09 zł/m2.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że w dokumencie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom 20.03.2017 w § 16 zawarto zasady określania wysokości odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mieszkania, domu, garażu, budynku niemieszkalnego oraz innych wymienionych tam obiektów.

Z zapisów tam zawartych wynika, że procedury przewidują również możliwość ustalenia wysokości odszkodowania na podstawie rachunków za odbudowę lub naprawę przedmiotu ubezpieczenia, tak więc, jeśli wycena sporządzona przez PZU jest Pani zdaniem zaniżona można skorzystać z tych dodatkowych możliwości likwidacji szkody.

Odpowiedź opracowali Eksperci SEKOCENBUD mgr inż. Wiesława Sikorska-Ożgo oraz mgr inż. Andrzej Wypych

 

 

 

Rafał, 31-03-18 15:00
Witam,
Skoro PZU stosuje takie współczynniki, to czy zwykły śmiertelnik może je gdzieś zweryfikować? Czy są gdzieś publikowane? Pewnie nie i jest to tajemna integracja, aby wynik był jak najniższy. Proszę o info, gdzie można sprawdzić, czy użyte przy mojej szkodzie współczynniki sa poprawne. Szczególnie nic mi mie mówi wpis "współczynnik WRW". Proszę o wskazanie konkretnego miejsca.
Zespół autorski Sekocenbud, 03-04-18 15:05
W tekście została podana informacja na temat współczynnika Wrw.

„Jednym ze wskaźników stosowanych w wyliczeniu wysokości odszkodowania jest „Syntetyczny wskaźnik regionalny do szacowania szkód w zależności od zakresu robót budowlanych” (Wrw), który uwzględnia regionalne zróżnicowanie cen w stosunku do cen średnich w skali kraju oraz wielkość (zakres) robót budowlanych. Im mniejszy zakres robót budowlanych tym wskaźnik ma wyższą wartość”.

Na mocy umowy pomiędzy PZU SA i OWEOB PROMOCJA Sp. z o. o. (wydawcy baz cenowych SEKOCENBUD) współczynniki te są wyliczane przez OWEOB PROMOCJA (na podstawie danych zbieranych z rynku budowlanego) i przekazywane do PZU SA oraz włączane do programów kosztorysowych rodziny SEKO. W przypadku wątpliwości poszkodowany powinien poprosić właściwą jednostkę organizacyjną PZU SA zajmującą się likwidacją szkody, o udostępnienie tablicy ze współczynnikami korekcyjnymi i wyjaśnienie wątpliwości związanych z wyliczeniem wysokości szkody. OWEOB PROMOCJA w żaden sposób nie uczestniczy w procedurach likwidacji szkód prowadzonych przez firmy ubezpieczeniowe. PZU SA oraz inne firmy ubezpieczeniowe w szerokim zakresie korzystają z różnego rodzaju informacji cenowych publikowanych przez OWEOB PROMOCJA w wydawnictwach SEKOCENBUD, ale nie mamy żadnego wpływu na sposób wykorzystania tych informacji przez likwidatorów firm ubezpieczeniowych.

Odpowiedzi udzielił: Redaktor naczelny wydawnictw SEKOCENBUD mgr inż. Andrzej Wypych
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*