08.12.2021

Wzrost cen w branży drogowej i mostowej w 2021 roku a waloryzacja kontraktów.

Tomasz Sierakowski


Wzrost cen materiałów budowlanych, najwyższy w ponad 30-letniej historii notowań systemu SEKOCENBUD szczegółowo przedstawiony w artykule „Najwyższe wzrosty cen materiałów budowlanych w ponad 30-letniej historii SEKOCENBUD” wpłynął także na ceny robót i obiektów branży infrastrukturalnej.

Tematyka wzrostu cen oraz mechanizmu waloryzacji w ostatnim czasie była wielokrotnie poruszana na spotkaniach branży. Przypomnijmy, waloryzacja w kontraktach największego publicznego zamawiającego GDDKiA dotyczy 50% ZKK (zaakceptowanej kwoty kontraktowej), ograniczona jest limitem (+/-) 5% i obliczana jest na podstawie koszyków waloryzacyjnych w skład których wchodzą: ceny paliw, asfaltu, cementu, kruszywa, stali, jak również średnie wynagrodzenia pracowników oraz indeks CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych). Identyczny mechanizm waloryzacji został również wprowadzony w inwestycjach kolejowych realizowanych przez PKP PLK. Drobne różnice dotyczą jedynie zawartości koszyka waloryzacyjnego.

Szerzej temat waloryzacji w kontraktach budowlanych został poruszony podczas XXV Konferencji naukowo-technicznej w Ciechocinku w referacie „Waloryzacja narzędziem minimalizacji ryzyka inflacyjnego”. Niestety w obecnie trwającej dyskusji na temat zasad waloryzacji kontraktów drogowych i mostowych pojawiły się wszystkie negatywne zjawiska, o których możliwości wystąpienia pisaliśmy w referacie we wrześniu 2019 r.

Dynamiczny wzrost cen w 2021 roku rozpoczął dyskusję w branży odnośnie zwiększenia/zniesienia limitu waloryzacji. Zdaniem firm wykonawczych próg 5 % połowy ZKK dla kontraktów realizowanych przez kilka lat jest niewystarczający.

Wzrost cen robót drogowych i mostowych w roku 2021 został również odnotowany w publikacjach systemu SEKOCENBUD. Średnie zmiany cen w poszczególnych grupach robót zostały zaprezentowane w Tabeli 1.

Wzrosty w cenach robót przełożyły się na wzrosty w cenach obiektów inżynieryjnych. W Tabeli 2 przedstawione zostały zmiany cen wybranych obiektów inżynieryjnych w bieżącym roku.


Syntetyczne dane dotyczące zmian cen w branży drogowej i mostowej zawiera biuletyn Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW systemu SEKOCENBUD. W ZWW z 4 kwartału 2021 w Tabeli 11 zaprezentowane zostały wskaźniki zmian cen obiektów inżynieryjnych w układzie branżowym.


Z Tabeli 3 jednoznacznie wynika, że od 2018 roku zmiany cen obiektów inżynieryjnych w poszczególnych latach przekraczały wartość 5% (wyjątek stanowi rok 2020), co w odniesieniu do kontraktów trwających kilka lat daje wartość rzędu kilkunastu procent.

Więcej informacji dotyczących cen robót i obiektów inżynieryjnych znajdziecie Państwo w publikacjach systemu SEKOCENBUD.

Biuletyn cen robót drogowych mostowych i torowych – BCD

Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO część 2 – obiekty inżynieryjne
Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno – prognostyczne – ZWW

 

 

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*