08.06.2017

Zależność pomiędzy stawkami robocizny netto i brutto do kosztorysowania

Wiesława Sikorska-Ożgo
Nasi Abonenci często zgłaszają do ekspertów systemu SEKOCENBUD pytania dotyczące zależności pomiędzy stawkami netto i brutto do kosztorysowania, publikowanymi w wydawnictwach SEKOCENBUD, oraz wątpliwości dotyczące zasadności powszechnego stosowania regionalnych stawek netto i narzutów średnich krajowych w kosztorysowaniu robót budowlanych.


Odpowiada Wiesława Sikorska-Ożgo – Redaktor prowadząca zeszyt IRS

Stawki robocizny kosztorysowej netto publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD zawierają składniki kalkulacyjne określone  m.in. w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych”. W stawkach tych uwzględnione są więc przeliczone na godzinę: wynagrodzenia robotników, płace uzupełniające, obligatoryjne obciążenia płac (ZUS) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stawki robocizny kosztorysowej brutto obejmują oprócz wartości stawek kosztorysowych netto również narzut kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny.
W praktyce są to więc rynkowe ceny usług budowlanych wyrażone w zł/roboczogodzinę.

Stawki robocizny netto i brutto podawane w systemie SEKOCENBUD wynikają tylko z prowadzonych na polskim rynku budowlanym badań ankietowych, a nie z przeliczeń kalkulacyjnych.

W niektórych opracowaniach do kosztorysowania robót budowlanych pojawiają się wzory pokazujące zależność pomiędzy stawkami netto i brutto

Stawka rob. brutto = stawka rob. netto * (1+WKp/100% ) * (1+Wz/100% )

gdzie zastosowane symbole oznaczają:
WKp – wskaźnik kosztów pośrednich (wyrażony w procentach),
Wz – procentowy wskaźnik narzutu zysku.

Formuła ta podaje jedynie zależność pomiędzy omawianymi stawkami, a nie określa sposobu kalkulacji stawek brutto w systemie SEKOCENBUD. Wszystkie stawki brutto publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD pochodzą bowiem, jak już wcześniej podano, tylko z badań ankietowych  (notowań rynkowych), a nie z przeliczeń kalkulacyjnych. W systemie SEKOCENBUD stawki netto i narzuty kosztów pośrednich oraz zysku pobierane są na ogół z innych źródeł poboru danych niż stawki brutto. Stąd próby przeliczania, według wcześniej podanej formuły, na podstawie danych SEKOCENBUD, stawek netto na stawki brutto z wykorzystaniem narzutów kosztów pośrednich i zysku nie są poprawne i na ogół nie uzyskuje się w nich zgodności wyników z danymi zawartymi w systemie SEKOCENBUD. Przy czym brak zgodności jest stosunkowo niewielki przy próbie wyliczenia średniej krajowej stawki brutto dla danego rodzaju robót z wykorzystaniem średniej krajowej stawki netto i średnich krajowych wskaźników narzutu kosztów pośrednich i zysku dla tego rodzaju robót. Jeżeli użytkownicy systemu SEKOCENBUD chcą dokonywać takich obliczeń na podstawie stawek regionalnych i narzutów średnich krajowych bądź również regionalnych, to rozrzuty wyników są już na ogół znacznie większe. Nieporównywalne wyniki dają także próby przeliczania publikowanych stawek brutto na stawki netto, z wykorzystaniem narzutów kosztów pośrednich i zysku z systemu SEKOCENBUD.

OWEOB Promocja jako autor i wydawca systemu SEKOCENBUD dostarcza informacji cenowych o jak największym przekroju, ale przy obecnej swobodzie kontraktowej nie narzuca sposobów ich wykorzystywania, co najwyżej podpowiada właściwe rozwiązania. Ostatecznie o sposobie wykorzystania w kalkulacji kosztorysowej danych systemu SEKOCENBUD zawsze powinna stanowić umowa stron, bądź inne dokumenty kontraktowe.

Odnośnie częstego wykorzystywania w kosztorysowaniu robót budowlanych metodą szczegółową regionalnych stawek netto robocizny kosztorysowej i odpowiednich średnich krajowych narzutów kosztów pośrednich i zysku uważamy, że z uwagi na powszechność tego rozwiązania oraz brak przeszkód formalno-prawnych można polecić je do stosowania w warunkach gospodarki rynkowej.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*