11.01.2019

Znaczne wzrosty cen w budownictwie w minionym 2018 roku

Mariola Gala-de Vacqueret
Branża budowlana przeżywała w minionym roku prawdziwy boom. Na koniec listopada 2018 r. wartość produkcji budowlano-montażowej była wyższa o 19,7 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Jednocześnie firmy budowlane musiały zmierzyć się z dużym ryzykiem ponoszonym w trakcie realizowanych budów. Wyższe koszty pracy, brak wykwalifikowanych pracowników, rosnące ceny materiałów budowlanych oraz problemy z ich dostępnością – to najpoważniejsze komplikacje dla wykonawców w ostatnim roku.


Prowadzone cyklicznie notowania w systemie SEKOCENBUD, wykazywały w każdym kwartale 2018 roku znaczne wzrosty stawek robocizny do kosztorysowania oraz cen wielu materiałów co w konsekwencji spowodowało widoczne wzrosty kosztów budowy obiektów kubaturowych oraz inżynieryjnych (m. innymi drogowych i mostowych). Podsumowanie 2018 roku daje wyraźny obraz tych zmian.

Wśród czynników produkcji największe zmiany odnotowały stawki robocizny do kosztorysowania – w 4 kw. 2018 r. nastąpił ich wzrost o 16,1 % (w stosunku do 4 kw. 2017 r.). Średnie krajowe ceny materiałów budowlanych, które publikowane są w wydawnictwach SEKOCENBUD „Informacja o cenach materiałów budowlanych” (IMB), instalacyjnych (IMI) oraz elektrycznych (IME) wykazały wzrosty w granicach od 1,1 % (materiały elektryczne ogółem) do 5,9 % (materiały budowlane ogółem). Zmiany cen materiałów i stawek robocizny w kolejnych kwartałach 2018 r. przedstawia zamieszczony poniżej WYKRES 1.

W poszczególnych grupach asortymentowych wzrosty cen materiałów były znacznie wyższe i wyraźnie odbiegały od średnich zmian cen materiałów w skali całego kraju. Ceny materiałów wzrosły w tym okresie m. in. w grupach:
10 – paliwa i przetwory paliw o 13,8 %,
11 – wyroby hutnictwa żelaza o 6,8 %,
14 – materiały i produkty chemiczne o 5,3 %,
18 – materiały i wyroby ceramiczne oraz wapienno-piaskowe o 10,1 %
23 – materiały izolacyjne, betony i zaprawy  o 7,8 %,
50 – rury stalowe i preizolowane o 8,1 %,
53 – kształtki żeliwne o 8,8 %.

W ubiegłym roku w grupie materiałów elektrycznych zmiany cen były najmniej widoczne. Odnotowano wahania cen, zarówno spadki jak i wzrosty lecz w stosunkowo niewielkich przedziałach zmian. Szerszej analizie cen materiałów elektrycznych poświęcony jest artykuł zamieszczony na stronie Raportsekocekocenbud.pl pod linkiem:
"Ceny kabli i przewodów elektrycznych w roku 2018".

Logicznym rezultatem wzrostu cen materiałów i stawek robocizny jest wzrost kosztów budowy obiektów budowlanych czyli ich cen, tendencje tych zmian w poszczególnych rodzajach budownictwa są widoczne na kolejnych WYKRESACH 2, 3 i 4.

Średnie w skali kraju ceny modelowych obiektów kubaturowych (na WYKRESIE 2) wzrosły o:
– 10% w budownictwie mieszkaniowym - jednorodzinnym,
– 9,1%  w budownictwie mieszkaniowym - wielorodzinnym,
– 9,6%  w budownictwie obiektów użyteczności publicznej.

Tabele cenowe zawierające koszt budowy tych obiektów w podziale na stany i elementy oraz strukturę cen w każdym z obiektów publikowane są w wydawnictwie SEKOCENBUD „Biuletyn Cen Obiektów Kubaturowych” BCO cz. 1, ukazującym się cyklicznie w każdym kwartale.

Zmiany cen obiektów inżynieryjnych w kolejnych kwartałach 2018 r., przedstawiają kolejne WYKRESY, na których widoczne są wzrosty cen w okresie od 4 kw. 2017 r. do 4 kw. 2018 r. w następujących wysokościach:
– 11% obiekty drogowe (WYKRES 3),
– 8% obiekty mostowe (WYKRES 3),
– 9,3 % przyłącza i sieci ciepłownicze (WYKRES 4),
– 11% przyłącza i sieci wodociągowe (WYKRES 4),
– 12,4% przyłącza i sieci kanalizacyjne (WYKRES 4).

Opisy i ceny wielu różnych powszechnie budowanych obiektów inżynieryjnych publikowane są w „Biuletynie Cen Obiektów Inżynieryjnych” BCO cz. 2.

Szeroki zakres asortymentowy i czasowy, z okresu ostatnich 10 lat, wskaźników zmian stawek robocizny do kosztorysowania, cen materiałów, cen pracy i najmu sprzętu budowlanego oraz zmian cen obiektów budowlanych (zarówno w grupach rodzajowych jak również wybranych obiektów pochodzących z wydawnictwa BCO), publikowany jest w wydawnictwie SEKOCENBUD „Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne” ZWW. Oprócz danych ex post znajdujących się w tym wydawnictwie, zawarte są również prognozy zmian cen w budownictwie, dotyczące zarówno czynników produkcji jak i cen obiektów budowlanych.

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*