Prawo

05.11.2015

Możliwość uzupełniania wykazu materiałów i robocizny w zamówieniach publicznych

Dariusz Ćwik, Piotr Płaciszewski

Poniższy referat został zaprezentowany podczas 21 Konferencji naukowo-technicznej pt.:"Rola kosztorysu inwestorskiego w zamówieniach publicznych na etapie wyboru oferty i realizacji inwestycji – teoria i praktyka", która odbyła się w Ciechocinku w październiku 2015 r.

więcej
28.10.2015

Zamówienia publiczne: inżynieria cenowa w kosztorysach zwykle kończy się odrzuceniem oferty

Piotr Kunicki

Ustalenie cen jednostkowych na poziomie, który świadczy o ich oderwaniu od jakichkolwiek realiów rynkowych, wyłącznie po to, aby wykorzystać niedoszacowanie przez zamawiającego ilości robót, jakie zostaną rzeczywiście wykonane, i po to, by wykonać na rzecz zamawiającego roboty po wyższej cenie, aniżeli odpowiadająca regułom rynkowym, narusza dobre obyczaje kupieckie.

więcej
07.08.2015

Zalecenia Rady Ministrów dotyczące stosowania klauzul społecznych przez administrację rządową przy udzielaniu zamówień publicznych

Źródło: www.uzp.gov.pl

W dniu 28 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła zalecenia nakładające na instytucje administracji rządowej obowiązki w zakresie uwzględniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Zalecenia są kolejną inicjatywą podejmowaną przez zaangażowane w tematykę instytucje administracji centralnej mającą prowadzić do realizacji za pośrednictwem zamówień publicznych szerszych celów krajowej polityki społecznej. Zalecenia zostały skierowane do administracji rządowej, niemniej jednak również pozostałe instytucje administracji publicznej mogą się nimi kierować odpowiednio kształtując swoją politykę w zakresie zamówień publicznych.

więcej
09.07.2015

Propozycje IZBY PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO zmian do projektów regulacji prawnych istotnych dla działalności budowlanej

Aleksander Krupa

Poniżej publikujemy obszerne i wnikliwe opracowanie IZBY PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO w sprawie ulepszeń do projektów zmian regulacji prawnych istotnych dla działalności budowlanej, które poddane zostały pod konsultacje środowiskowe.

więcej
19.03.2015

KONCEPCJA WDROŻENIA PRZEPISÓW DYREKTYW PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - uwagi Izby Projektowania Budowlanego

Aleksander Krupa

W związku z upublicznieniem przez Urząd Zamówień Publicznych informacji o koncepcji wdrożenia przepisów dyrektyw w zakresie zamówień publicznych, Izba przekazała swoje uwagi do tego dokumentu podkreślając słuszność przewidywania wprowadzania korzystnych rozwiązań do polskich regulacji prawnych. Zgłoszono również dodatkowe sprawy, które mogą podnieść sprawność i efektywność procesów zamówień publicznych. Poniżej publikujemy przekazane uwagi

więcej
05.03.2015

KARY UMOWNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – ELEMENT DYSCYPLINUJĄCY CZY POPRAWA BUDŻETU INWESTYCJI?

Agnieszka Suchecka

Zamieszczony poniżej artykuł został zaprezentowany na Konferencji zorganizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w dniach 27-28 listopada 2014 r. w Warszawie.

więcej
22.12.2014

OPINIE UZP: Kryteria oceny ofert w świetle przepisów ustawy prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

opublikowana na stronie http://www.uzp.gov.pl

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), obwiązującą od dnia 19 października 2014 r., została dokonana zmiana przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, w zakresie kryteriów oceny ofert.

więcej
09.12.2014

KLAUZULA 13 WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE POLECENIE ZMIANY UMOWY

Zbigniew J. Boczek

Teza 1: W polskiej wersji Warunków Kontraktowych FIDIC występuje niewłaściwe tłumaczenie angielskiej wersji Klauzuli 13 „Variations i Adjustments”, która to Klauzula powinna być rozumiana wyłącznie jako prawo do „odmiennego (variations) sposobu wykonania robót”, a nie do „wprowadzania poleceniem Inżyniera zmian do Kontraktu”, ponieważ inaczej pozostaje w sprzeczności z klauzulą 3.1 gdzie Inżynier „nie jest uprawniony do korygowania kontraktu, czy wnoszenia poprawek”.

 

Teza 2: W zamówieniach publicznych wszelkie polecenia zmiany wydane wykonawcy przez Inżyniera czy zamawiającego, podlegają ocenie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym osoby te nie mają uprawnień do jednostronnej zmiany kontraktu bez zgody wykonawcy.

więcej
02.12.2014

Rozstrzyganie sporów przez Sąd Arbitrażowy w świetle obowiązującego prawa

dr Rafał Morek, adwokat, arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR

Zamieszczony poniżej artykuł został zaprezentowany na Konferencji zorganizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w dniach 27-28 listopada 2014 r. w Warszawie.

więcej
30.07.2014

NIE TYLKO KRYTERIUM CENY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Źródło: http://www.uzp.gov.pl

W dniu 25 lipca 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

więcej