REGULAMIN SERWISU RAPORTSEKOCENBUD.pl

1. Serwis raportsekocenbud.pl prowadzony jest przez firmę SEKOCENBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, zwaną dalej Wydawcą.

2. Wszelkie prawa do wydawanego przez Wydawcę serwisu internetowego zastrzeżone są na rzecz Wydawcy. Prawa do poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych znajdujących się w serwisie zastrzeżone są na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na stronie serwisu Wydawcy.

3. Wszystkie informacje zawarte w serwisie, układ serwisu i każdy jego element podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w szczególności na mocy

- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904

- ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402)

- ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4. Zabronione jest kopiowanie modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób serwisu internetowego, materiałów, zdjęć i baz danych udostępnianych na jego stronach, i rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy, w szczególności:

a) dokonywane w celach komercyjnych,

 b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

5. Pozwala się na korzystanie z materiałów serwisu internetowego Wydawcy oraz z utworów, przedmiotów praw własności intelektualnej oraz baz danych w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Wydawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane przez Wydawcę na stronie raportsekocenbud.pl.

6. O ile co innego nie wynika z poszczególnych usług udostępnianych przez Wydawcę w obrębie prowadzonego serwisu internetowego, treści udostępniane są Państwu nieodpłatnie.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, które zostaną zamieszczone na stronie Portalu.

8. W sprawach pozostałych niż zawarte w niniejszym Regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa.