19.01.2024

Zmiany cen w budownictwie drogowym i mostowym w roku 2023 na tle lat wcześniejszych

Tomasz Sierakowski
Miniony rok przyniósł kolejne wzrosty cen czynników produkcji RMS, co w konsekwencji spowodowało wzrosty cen robót budowlanych oraz obiektów we wszystkich branżach. W stosunku do poprzednich dwóch lat nastąpiło zdecydowane wyhamowywanie podwyżek cen materiałów budowlanych, a w niektórych przypadkach wręcz spadki cen. Jednocześnie wzrost stawek robocizny spowodowany podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz trudniejszą sytuacją na rynku zatrudnienia, a także wzrost cen najmu/pracy sprzętu (również częściowo spowodowany podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę) spowodowały, że dla obiektów wzrosty cen były wyższe niż średnie zmiany cen materiałów ogółem wbudowanych w tych obiektach. Jest to warte odnotowania, ponieważ w przypadku wielu obiektów materiały stanowią wysoki udział w cenach/kosztach budowy.


W niniejszym podsumowaniu roku 2023 przedstawiamy dane publikowane w wydawnictwie Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW. Prezentowanie zmian cen w bardziej zagregowanej formie (na poziomie grup czynników produkcji RMS, obiektów, grup obiektów (rodzajów budownictwa)) pozwala szerzej spojrzeć na sytuację w budownictwie.

Zmiany cen czynników produkcji RMS

W artykule skupiliśmy się jedynie na wybranych czynnikach produkcji RMS – wykorzystywanych w największym stopniu prze realizacji inwestycji drogowo-mostowych. Pełny zakres zmian cen czynników produkcji RMS zawarty jest w tabelach od 1 do 6 biuletynu ZWW. Analizowane poniżej zmiany cen czynników produkcji w układzie grupowym zostały określone na podstawie wszystkich obiektów zawartych w Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO, z uwzględnieniem udziałów wartościowych konkretnych czynników produkcji RMS w poszczególnych grupach. Wartości zmian na poziomie grup różnią się więc od tych publikowanych dla konkretnych materiałów czy jednostek sprzętowych w Informacjach kwartalnych o cenach czynników produkcji.

Na Wykresie 1 zostały zaprezentowane procentowe zmiany cen materiałów budowlanych wiodących dla budownictwa drogowo-mostowego.

Wykres 1
Zmiany cen materiałów budowlanych wg grup w okresie 4 kw. 2022 - 4 kw. 2023


Źródło: ZWW SEKOCENBUD 2023

Z wybranych do analizy grup materiałowych, w 2023 roku największy wzrost wystąpił w grupie 23 Materiały izolacyjne i ogniotrwałe oraz betony, zaprawy i wyprawy 8,8% (18,4% w roku 2022). Jedyny spadek wystąpił w grupie 11 Wyroby hutnictwa żelaza (-16,4%), podczas gdy w latach poprzednich w grupie tej notowane były bardzo wysokie wzrosty 63,7% w roku 2021 oraz 38,0% w roku 2022. Ceny w pozostałych grupach materiałów prezentowanych na Wykresie 1 wzrosły w przedziale od 2,2% do 7,7% co również stanowi jedynie niewielką część wartości wzrostów odnotowanych w dwóch poprzednich latach.

Wykres 2 przedstawia procentową zmianę stawki robocizny kosztorysowej w robotach inżynieryjnych w 2023 roku.

Wykres 2
Zmiany stawki robocizny kosztorysowej w robotach inżynieryjnych (netto)


Źródło: ZWW SEKOCENBUD 2023

W odniesieniu do 4 kwartału 2022 roku stawka robocizny kosztorysowej w robotach inżynieryjnych wzrosła w 2023 roku o 12,4%. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat jest to drugi najwyższy w ujęciu rocznym, wzrost stawki do kosztorysowania dla robót inżynieryjnych. Wyższy wzrost na poziomie 15,6% był jedynie w roku 2022 (4kw. 2022 do 4kw. 2021). Na tak wysokie wyniki składa się kilka czynników. Braki kadrowe („rynek pracownika”) oraz podniesienie minimalnego wynagrodzenia w latach 2022 - 2023 to tylko niektóre z nich. Analizę dotyczącą stawek robocizny kosztorysowej znajdą Państwo w artykule Pani Wiesławy Sikorskiej-Ożgo „Analiza zmian stawek robocizny kosztorysowej w 4 kw. 2023 r. w stosunku do 4 kw. 2022 r. na tle ogłoszonej przez GUS inflacji i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w październiku”.

Zmiany cen w grupach jednostek sprzętowych kluczowych w budownictwie drogowym i mostowym przedstawia Wykres 3.

Wykres 3
Zmiany cen najmu i pracy sprzętu budowlanego wg grup w okresie 4 kw. 2022 – 4 kw. 2023


Źródło ZWW SEKOCENBUD 2023

Analizie poddano zachowanie cen najmu/pracy jednostek sprzętowych wykorzystywanych przy realizacji kontraktów drogowo-mostowych. Ceny najmu i pracy jednostek sprzętowych w 2023 roku w prezentowanych grupach wzrosły od 6,9% do 10,2%. Mimo spadków cen paliw w 2023 roku rosnące płace obsługi etatowej oraz koszty eksploatacyjne jednostek sprzętowych wpłynęły na wzrosty cen najmu/pracy, choć już nie tak wysokie jak w roku 2022.

Zmiany cen obiektów branży drogowo-mostowej

Przedstawione zmiany cen czynników produkcji miały bezpośredni wpływ na wzrost cen obiektów budowlanych branży drogowo-mostowej. W poniższej tabeli prezentujemy procentowe zmiany cen obiektów inżynieryjnych w układzie rok do roku za ostatnie cztery lata.


Źródło ZWW SEKOCENBUD 4 kw 2023

Wykres 4
Zmiany cen obiektów branży drogowo-mostowej w okresie 4 kw. 2019 – 4 kw. 2023


Źródło ZWW SEKOCENBUD, lata 2019-2023

W roku 2023 ceny obiektów inżynieryjnych z grupy drogi kołowe wzrosły o 9,8% natomiast obiektów z grupy mosty i wiadukty wzrosły o 2,4%. Wzrost cen obiektów budowlanych jest mniejszy niż w roku 2022. W przypadku mostów i wiaduktów można zaobserwować wyraźne spowolnienie wzrostu cen. Bezpośrednią przyczyną jest spadek cen materiałów grupy 11 Wyroby hutnictwa żelaza zaprezentowany na Wykresie 1. Duży udział kosztów zbrojenia w wartości kosztorysowej obiektów z grupy mosty i wiadukty ma realny wpływ na cenę całkowitą obiektów budowlanych.

Ceny w budownictwie drogowo mostowym w 2023 roku tak jak w latach poprzednich rosły, lecz w wolniejszym tempie.

W biuletynie Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW prezentowane są również prognozy zmian cen na kolejne 4 kwartały, w wydawnictwie z 4 kwartału 2023 są prognozy obejmujące okres od 1 kwartału 2024 do 4 kwartału 2024. Prognozy dla obiektów drogowych i mostowych wskazują utrzymanie trendu wzrostowego w tempie porównywalnym do roku 2023.

Więcej informacji dotyczących cen czynników produkcji, robót i obiektów inżynieryjnych znajdziecie Państwo w publikacjach systemu SEKOCENBUD dostępnych w naszym sklepie internetowym sklep.sekocenbud.pl/

 

Brak komentarzy
Dodaj komentarz

* - pole wymagane

*
*
*
*