Ekspert wyjaśnia

05.04.2013

SEKOCENBUD – właściwy dla rynkowej wyceny kontraktów i opinii sądowych

Michał Wałdykowski, Janusz Traczyk

Czy średnie ceny krajowe robót, materiałów, robocizny i sprzętu publikowane w biuletynach systemu SEKOCENBUD mogą stanowić podstawę do wyceny robót według aktualnych cen rynkowych i będą uznane przez biegłego w przypadku sporu sądowego za prawidłowe przy rynkowej wycenie kontraktu?

- Zakład Budownictwa Drogowego z Warszawy (e-mail do wiadomości redakcji)

więcej
02.04.2013

Ad vocem: Wybór systemu ogrzewania

Piotr Sosnowski, Specjalista ds. marketingu / Doradca techniczny KOSPEL S.A.

więcej
28.03.2013

Wybór systemu ogrzewania

Cezary Jankowski

Wydatki na ogrzewanie domu należą do najważniejszych pozycji w kosztach jego utrzymania. Na ich wysokość największy wpływ ma rodzaj zainstalowanego źródła energii, gdyż koszty jednostkowe pozyskanego z nich ciepła znacznie się różnią. Jednak wykorzystanie najtańszych źródeł energii wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych, bądź z uciążliwą ich obsługą i gorszym komfortem cieplnym w pomieszczeniach.

więcej
21.02.2013

Jak montować okna w ścianie trójwarstwowej?

Cezary Jankowski

Osadzenie okien w ścianie trójwarstwowej z elewacją wykonywaną „na gotowo” z np. cegły klinkierowej (rys. 1), wymaga zastosowania odmiennej technologii montażu niż w ścianach przewidzianych do tynkowania.

więcej
28.01.2013

Żelbet nie jest wieczny

Maciej Rokiel

Pod pojęciem trwałości konstrukcji żelbetowych należy rozumieć ich zdolność do zapewnienia właściwości użytkowych w okresie eksploatacji przy minimalizacji kosztów utrzymania. Oznacza to, że już na etapie projektowania konieczne jest zaplanowanie środków ochrony – konstrukcyjnych, materiałowo-strukturalnych lub powierzchniowych, co pozwoli na długotrwałą i bezproblemową eksploatację obiektu.

więcej
10.01.2013

Docieplenia od wewnątrz – jak uniknąć błędów

Maciej Rokiel

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących jak i nowo budowanych budynków jest bezspoinowy system ociepleń, zwany ostatnio, z języka angielskiego, systemem ETICS.

więcej
02.01.2013

Powódź a wzrost stawek i cen

Andrzej Wypych

Dla potrzeb oszacowania wartości szkody spowodowanej na terenie bazy remontowo-garażowej w Sandomierzu przez powódź, która miała miejsce 19 maja i powtórnie 6 czerwca 2010 roku, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w opracowanych kosztorysach uwzględnił 20-proc.

wzrost stawek robocizny oraz cen materiałów na tym terenie w okresie wykonania remontu (w porównaniu ze średnimi stawkami i cenami podanymi w wydawnictwach systemu SEKOCENBUD dla odpowiedniego regionu i okresu).

Firma ubezpieczeniowa zakwestionowała wysokość odszkodowania wyliczoną na podstawie tak sporządzonych kosztorysów. Czy zatem zastosowanie podwyższonych stawek robocizny i cen materiałów było w tym przypadku zasadne?

więcej
02.01.2013

Stawka robocizny jest kategorią kosztorysową

Halina Czapla

Stawka robocizny kosztorysowej, wyrażona w złotych na roboczogodzinę, jest precyzyjnie zdefiniowaną kategorią kosztorysową – powszechnie stosowaną w kosztorysowych obliczeniach wartości robót i obiektów budowlanych.

więcej
02.01.2013

Podstawy ustalenia nakładów rzeczowych w powykonawczym rozliczaniu robót rozbiórkowych

Wiesława Sikorska-Ożgo

Nasi Abonenci często zgłaszają do ekspertów systemu SEKOCENBUD pytania dotyczące podstaw ustalenia nakładów rzeczowych dla robót rozbiórkowych, w kosztorysach powykonawczych opracowywanych na bazie KNR 4-01 lub KNR 4-04. Wątpliwości w zakresie podstaw wyceny dotyczą szczególnie rozbiórek częściowych w obiektach niezakończonych, rozbiórek całych elementów (np. dachów lub posadzek) w obiektach nowo wznoszonych i remontowanych bądź modernizowanych oraz rozbiórek mających na celu likwidację budynku lub budowli, z pozostawieniem nierozebranego jakiegoś elementu lub jego fragmentu (np. 20% ścian zewnętrznych wraz z fundamentami pod nimi). W sporach strony na ogół rozbieżnie interpretują zakres zastosowania KNR 4-01 i KNR 4-04. Jakie kryteria zastosowania omawianych katalogów należy więc przyjmować przy opracowywaniu kosztorysów powykonawczych?

więcej